Gedaan met laden. U bevindt zich op: Procedure schadevergoeding Vlaams Rampenfonds voor ondernemers

Procedure schadevergoeding Vlaams Rampenfonds voor ondernemers

Als een natuurramp erkend is door de Vlaamse Regering en u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen. Dit moet u als ondernemer, organisatie, overheid of landbouwer doen.

Voor wie

Onderstaande procedure geldt voor ondernemers, organisaties, overheden of landbouwers. Bent u burger? Dan kunt u terecht op de pagina Procedure schadevergoeding Vlaams Rampenfonds voor particulieren.

Aanvraagprocedure ondernemers

Gemeentelijke commissie voor de vaststelling van schade aan teelten

Conform het decreet van 5 april 2019 en de bepalingen van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 is er sinds 1 januari 2020 geen verplichte rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie in het raam van de erkenning van natuurverschijnselen met een uitzonderlijk karakter tot ramp.

Bijgevolg neemt het Vlaams Rampenfonds nooit deel aan vaststellingen van de gemeentelijke commissie. Het Vlaams Rampenfonds is niet bevoegd voor de vorm of inhoud van de pv’s.

Bij het indienen van een aanvraag voor een erkende ramp is het aangewezen dat de schadelijders alle beschikbare bewijsstukken van de geleden schade toevoegen bij hun aanvraag: facturen, bestekken, leveringsnota’s of weegbonnen, het verslag van de privé-deskundige en in voorkomend geval het pv van de gemeentelijke vaststellingscommissie(s). Zo krijgt de door het Vlaams Rampenfonds aangestelde deskundige een correct beeld krijgen van de omvang van de schade. Het Vlaams Rampenfonds benadrukt dat foto’s van de geleden schade essentieel zijn als bewijsstuk.

Samengevat:

  • Voor het Vlaams Rampenfonds is het geen vereiste om de gemeentelijke commissie samen te roepen voor het vaststellen van schade aan teelten.
  • Het Vlaams Rampenfonds stuurt geen afgevaardigden om deel uit te maken van de gemeentelijke commissie.
  • De schadelijder kan het pv van de gemeentelijke commissie toevoegen aan zijn aanvraag als een objectieve vaststelling van de schade.
  • De gemeentelijke commissie stelt best één pv per landbouwer op. Overkoepelende pv’s die een gemiddelde schade per teelt per gemeente vermelden, hebben niet de gewenste bewijskracht.
  • De vaststellingen door de schadecommissie zijn wel nog van belang voor fiscale redenen (uitzonderlijke beroepsverliezen), voor het aanvragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers of bij bijzondere opbrengstverliezen in het geval van premies.