Horizontaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan. Advies Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit onderschrijft de nood aan een ambitieus plan dat inzet op integratie, gelijke kansen en volwaardige participatie van alle burgers. De commissie vraagt om de voorliggende horizontale beleidsplannen gelijke kansen en integratie 2015-2019 te herwerken tot één sterk transversaal plan met een duidelijke meerwaarde. Het is positief dat er een aantal strategische en operationele doelstellingen voor alle beleidsdomeinen worden vastgelegd. De doorvertaling naar concrete acties blijft echter nog te vaak een opsomming van bestaande en losstaande beleidsinitiatieven. Er zijn nog te veel acties waarvoor niet of onvoldoende kan worden aangetoond op welke manier ze zullen bijdragen aan de vooropgestelde doelstelling. Ook geven verschillende beleidsdomeinen blijk van geen of onvoldoende engagement door geen enkele actie te formuleren in één of beide beleidsplannen.

Horizontaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan. Advies Commissie Diversiteit