Pleegmoeder lacht naar pleegzoon tijdens het spelen van een gezelschapsspel.
© Joris Casaer

Het gaat dan om een kind:

 • in een problematische leefsituatie
 • met gedrags- of emotionele problemen
 • met een handicap
 • met een psychiatrisch probleem

Heel wat kinderen in Vlaanderen wachten op een pleeggezin. Wie pleegouder wil worden kan rekenen op steun en begeleiding.

Wie kan pleegouder worden?

In principe kan iedereen pleegouder worden. Een pleegouder (en zijn of haar pleeggezin) moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De pleegouder zelf is minimaal 18 jaar.
 • Alle meerderjarige leden van een pleeggezin moeten een uittreksel uit het strafregister volgens model 2 kunnen voorleggen. Uit dat uittreksel moet blijken dat ze niet strafrechtelijk veroordeeld zijn voor feiten die onverzoenbaar zijn met pleegzorg.
 • Een kandidaat-pleeggezin moet over voldoende draagkracht beschikken om een pleegkind een stabiel leefklimaat te bieden. Er wordt dan gekeken naar:
  • Persoonlijkheid
  • Competenties
  • Materiële mogelijkheden
  • Gezinssituatie
  • Sociale context
 • Pleegzorg doet u met het hele gezin. Alle gezinsleden van de (kandidaat)pleegzorger moeten worden betrokken bij de kandidaatstelling.

Voorbereidingstraject voor toekomstige pleegouders

Om pleegouder te kunnen worden, en om een pleegkind te kunnen opvangen, moet u enkele stappen doorlopen. Pleegzorg Vlaanderen en de provinciale pleegzorgdienst gidsen u doorheen die stappen.

 • Stap 1

  Een infopakket aanvragen

  Hebt u interesse om pleegouder te worden, dan kunt u alvast een gratis infopakket aanvragen ((opent in nieuw venster)) via de website van Pleegzorg Vlaanderen of door te bellen naar 0800 30 181. Het infopakket bevat een folder, een uitnodiging voor een infoavond en extra informatie van de provinciale pleegzorgdienst.

 • Stap 2

  Een infosessie bijwonen

  Op een infosessie in uw buurt vertellen pleegzorgbegeleiders en pleegouders wat pleegzorg inhoudt en krijgt u antwoorden op uw vragen. U krijgt een uitnodiging voor een infoavond via het infopakket, maar u kunt ook een overzicht van de infoavonden ((opent in nieuw venster)) vinden op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

 • Stap 3

  Een voorbereidingstraject doorlopen

  Het voorbereidingstraject bestaat uit meerdere bijeenkomsten met andere kandiddaat-pleegouders en enkele gesprekken bij u thuis. Het hele voorbereidingstraject duurt 3 à 4 maanden.

 • Stap 4

  Een beslissing nemen

  Als de voorbereiding doorlopen is, krijgt u de tijd om te beslissen of uw gezin klaar is om pleeggezin te worden. Ook de pleegzorgdienst schat in of u een pleegkind kunt opvangen, en welke vorm van opvang het beste past bij uw gezin. Elke positieve screening leidt tot een attest. Voor elk pleegkind moet de pleegzorger over een apart attest beschikken.

 • Stap 5

  Wachten op een pleegkind

  Als een kind in aanmerking komt om in uw gezin te komen wonen, worden er enkele kennismakingsmomenten ingepland met het kind en de ouders. De eigenlijke verhuis wordt zo stilaan voorbereid.

Begeleiding en financiële ondersteuning voor het pleeggezin

Een pleeggezin kan rekenen op ondersteuning van de pleegzorgbegeleider van de provinciale pleegzorgdienst. Ook als de pleegzorgsituatie eindigt blijft de pleegzorgbegeleider betrokken. Tot maximaal 6 maanden na de afronding van het dossier bij de pleegzorgdienst blijft uw pleegzorgbegeleider ondersteuning bieden.

Een plaatsing van een pleegkind in uw gezin brengt ook heel wat verplichtingen en administratie met zich mee. Bent u een pleegzorger met een arbeidscontract, dan hebt u recht op pleegzorgverlof om zo'n zaken te regelen.

Om de opvang van een pleegkind financieel haalbaar te maken krijgen ouders ook financiële steun. Via de dienst voor pleegzorg krijgt u een vergoeding om de reguliere kosten te dekken. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van:

 • de leeftijd van het pleegkind
 • de zorgzwaarte
 • de eventuele kinderbijslag

De exacte bedragen van deze vergoeding ((opent in nieuw venster)) vindt u terug op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

Een pleegkind krijgt voorrang in de inkomensgerelateerde kinderopvang. Als pleegouder betaalt u via het tarief pleegouder bovendien de laagste bijdrage voor uw pleegkind, ongeacht uw inkomen.

Verblijven schoolgaande pleegkinderen minstens een jaar in uw pleeggezin, dan kunt u voor dat jaar een volledige school- en studietoelage krijgen om de schoolkosten en studiekosten te beperken.

Er is ook een tegemoetkoming voor bijzondere kosten. Dat zijn eenmalige kosten die:

 • te hoog zijn voor de forfaitaire kostenvergoeding
 • niet gedekt worden door andere financieringsbronnen (bv. RIZIV)
 • het bedrag van 1.000 euro overschrijden

Voor deze kosten moet u een dossier indienen bij Jongerenwelzijn.

Einde van de pleegzorg

De officiële opvang in een pleeggezin stopt in principe op de achttiende verjaardag van het pleegkind. Ook de betalingen van de pleegzorgvergoeding, de bijzondere kosten en de kinderbijslag worden vanaf dat moment stopgezet. Om te vermijden dat er een einde zou worden gesteld aan de bijstand en hulp, werd voor de jongeren tussen achttien en eenentwintig jaar een specifieke regeling uitgewerkt onder de noemer voortgezette hulp ((opent in nieuw venster)). U vindt daar meer info over op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

Volwassenen met een handicap of een psychiatrisch probleem kunnen ook na de leeftijd van 21 jaar als pleeggast (in plaats van pleegkind) bij een gastgezin (in plaats van pleeggezin) terecht.