Gedaan met laden. U bevindt zich op: Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt

Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt

Het impulsbeleid rond Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) is 10 jaar oud. Het decreet van de Vlaamse Regering (8 mei 2002) beoogde een meer evenredige arbeidsparticipatie van de kansengroepen, in het bijzonder de arbeidsgehandicapten, de ouderen en de personen van allochtone origine. Bijna één op acht van de Belgische inwoners is allochtoon, afkomstig van buiten de EU of de EVA-landen. In Vlaanderen is 6% van de beroepsbevolking (20-64 jaar) allochtoon. Ondanks de toename van hun werkzaamheidsgraad de laatste 10 jaar, blijft de ‘nationaliteitskloof’ (het verschil in werkzaamheid tussen autochtonen en allochtonen) in de EU veruit het grootst in België en de gewesten, tot bijna drie keer hoger. Ook in Vlaanderen ligt de werkzaamheidsgraad (44%) van allochtonen nog altijd zeer laag. Er zijn diverse oorzaken, maar de ‘vroege’ onderwijs- en taalachterstand spelen een belangrijke rol. Dit verklaart zeker niet alles want ook bij de hooggeschoolden is de ‘kloof’ zeer groot! In de tweede editie van ‘Kansengroepen in Kaart’ over de allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt wordt een evolutie geschetst van de belangrijkste indicatoren zoals de werkzaamheid en de werkloosheid. Er wordt ook een overzicht gegeven van de oorzaken van hun precaire arbeidsmarktsituatie.
Publicatiedatum
Mei 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt
Auteur(s)
VDAB Studiedienst
Reeks
Kansengroepen in Kaart