Burchtse Weel is een stukje getijdenatuur op Linkeroever, aangetakt aan de Schelde via twee grote in- en uitlaatkokers. Dit gebied werd in 2011 voor het eerst opengesteld aan de getijden van de Schelde. Er volgde doorheen de jaren een zeer snelle aanslibbing van dit gebied. Begin 2019 werd de centrale geul in het gebied opnieuw open gebaggerd om de gravitaire afvoer van het water van de aangesloten Laarbeek naar de Schelde te garanderen. Er wordt verwacht dat de vrijgemaakte ruimte in de centrale geul snel weer zal aanslibben. Het rapport geeft een situatieschets van het gebied in 2018, dus voor de baggerwerken. De debieten en waterstanden in Burchtse Weel worden besproken en er wordt kort geschetst hoe het gebied doorheen de jaren aangeslibd is.
Publicatiedatum
Juli 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
S.Smolders, Y. Plancke, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 19_026_1