Dit deelrapport bevat richtlijnen en een veldsleutel voor het karteren en typeren van moerassen natte ruigtevegetaties. Het is uitermate belangrijk om ook het eerste deel- rapport grondig te raadplegen omdat daarin de globale methodologie, algemeen geldende karteerregels, de gebruikte karteringseenheden, en de opbouw van de geodatabank behandeld worden. Dit eerste deelrapport bevat ook de hoofdsleutel om tot de juiste biotoopgroep en deelsleutel te kunnen beslissen. Op het moment van de uitgave van dit rapport zijn de veldsleutels voor de biotoopgroepen wateren, heide, grasland, bos en struweel al beschikbaar. De veldsleutels voor de biotoop-groepen mariene biotopen, kust en duinen, urbaan gebied, akkers en tuinbouw worden gepubliceerd van zodra ze voldoende afgewerkt en uitgetest zijn. Voor de laatste stand van zaken over de deelrapporten: zie www.inbo.be/bwk en klik door op ‘Handleiding en veldsleutels’.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Oosterlynck Patrik, De Saeger Steven, Dhaluin Pieter, Erens Remar, Guelinckx Robin, Hennebel Dirk, Jacobs Indra, Van Oost Frank
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (14)