De site Keizersberg is wetenschappelijk interessant door een lokaal zeer hoge contaminatie van zowel trivalent als hexavalent chroom (Cr) in de bodem. In een afgebakende zone werd herhaaldelijk sterfte vastgesteld van zwarte els, wat wijst op een mogelijks acuut toxisch effect. De bodemanalyses van Envirosoil NV en INBO wezen uit dat de bodemverontreiniging hoofdzakelijk te maken heeft met historische verontreiniging met Cr en in mindere mate met Ni, en dat de andere onderzochte zware metalen Zn, Cd, Pb, As, Cu, Co, Se en Hg op dit terrein niet in verhoogde concentraties voorkwamen. De verontreiniging met Cr is dus zeer specifiek wat element-gericht onderzoek mogelijk maakt. Door een verkennende staalname bij 12 boom- en struiksoorten in het gebied stelden we variaties vast tussen de soorten voor wat betreft hun blad-, schors- en wortelgehalten. De hoogste bladgehalten aan Cr werden vastgesteld bij zwarte els, de soort die bovengronds de meest duidelijke symptomen van vitaliteitsverlies vertoonde. De hoogste wortelconcentraties troffen we aan bij schietwilg en berk. Gewone es vertoonde eerder lagere blad-, schors- en wortelconcentraties. Dit onderzoek bevestigt het gegeven uit de wetenschappelijke literatuur dat chroomgehalten in de wortels een factor 10 tot 100 hoger zijn dan in blad of schors. Zelfs bij de uitzonderlijk hoge bodemconcentraties in de pilootproef (tot 14000 µg Cr g-1 DS en 2200 µg g -1 Cr(VI)) werd bovengronds niet meer dan 13.9 µg Cr g-1 DS in de berkenbladeren teruggevonden. Deze bladconcentraties waren tijdens de monitoringsperiode van 2017-2020 steeds het hoogst in het droogtejaar 2018, zowel voor berk als zwarte els. Dat doet vermoeden dat het neerslagregime een rol speelt bij het opnameproces.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Bruno De Vos, Camille Meeussen, Gerrit Genouw, Catherine M.H.M. Lemmens, Benoit Allegaert, Andy Slabbinck, Jan Allegaert
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (16)