Het jaarrapport is in de eerste plaats een document ter ondersteuning van de evaluatie en de voorbereiding van het globale P&O-beleid, dat onder de bevoegdheid valt van de Vlaamse minister van Bestuurszaken. Het rapport wordt opgemaakt door de verantwoordelijken voor de diverse thema’s in het beleidsveld P&O onder de coördinatie van het departement Bestuurszaken. Centraal staat de betrachting om de diagnose van het P&O-beleid en de aanbevelingen zo goed mogelijk met objectief cijfermateriaal (kengetallen, tabellen en figuren) te onderbouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “prestatie-indicatoren”, berekend op basis van kwantitatieve gegevens uit bestaande databanken, en “perceptie-indicatoren”, die afgeleid worden uit een periodiek tevredenheidsonderzoek bij personeel en management (de Personeelspeiling ).
Publicatiedatum November 2006
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Vlaamse overheid