Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslagen Toezicht en Handhaving

Jaarverslagen Toezicht en Handhaving

Jaarverslag
juli 2017
Departement Werk en Sociale Economie
De Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie (voorheen Afdeling Toezicht en Handhaving) van het Departement Werk en Sociale Economie houdt toezicht op de correcte uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid en de sociale economie. De Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie moet telkens voor 30 juni van het daaropvolgend jaar kennis geven van haar optreden in een algemeen jaarverslag. Het jaarverslag spitst zich toe op de vaststellingen en resultaten van de inspecties, verificaties en onderzoeken op het terrein, en behandelt de volgende onderwerpen: - de bezettingsgraad van de Afdeling; - het aantal uitgevoerde controles, met vermelding van het aantal bezochte werkgevers en opleidingscentra en de hierbij gecontroleerde werknemers of cursisten; - het aantal opgestelde processen-verbaal en het aantal voorgestelde en getroffen maatregelen; - de ingevorderde administratieve geldboeten; - de nog te innen administratieve geldboeten; - een rapportering en evaluatie, inclusief een voorstel met betrekking tot de wijze van optreden, de bevoegdheden en de samenwerking en uitwisseling van informatie met andere instanties.
Publicatiedatum
Juli 2017
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Beleid en regelgeving werk , Gelijke kansen arbeidsmarkt , Internationale context arbeidsmarkt , Sociale economie
Reeks
WSE-jaarrapporten
Opmerking

Voor 2014 was de titel Jaarrapport Inspectie Werk en Sociale Economie. Nadien werd de titel Jaarverslag Toezicht en Handhaving. Vanaf 2017 is de titel Jaarverslag Vlaamse Sociale Inspectie.

Vorige edities