Het rapport bespreekt de luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie. De Vlaamse Milieumaatschappij meet er de polluenten stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en de trend in de uitstoot en worden de voornaamste bronnen van de polluenten besproken. Ook het belang van houtverbranding en het effect van het invoeren van de lage-emissiezone op de concentraties in de Antwerpse agglomeratie werden onderzocht.
Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lucht en geluid

Vorige edities