In de beheersing van de sedimentproblematiek in Vlaanderen is een vermindering van de sedimentaanvoer ten gevolge van bodemerosie cruciaal. Erosiebestrijding vormde de laatste 10 jaar het speerpunt van het Vlaamse bodembeschermingsbeleid. Erosiebestrijdingsmaatregelen (EBM) worden bij voorkeur zo brongericht mogelijk ingezet en richten zich zowel op het verminderen van de sedimentaanvoer naar de waterlopen als op het behoud van bodemkwaliteit en het verminderen van modderoverlast op het land. Naast de EBM worden maatregelen in en naast de waterloop zelf genomen, zoals de aanleg van oeverzones, de aanleg van sedimentvangen en de ruiming van de waterlopen. Een doordacht beleid inzake bodemerosie en de sedimentproblematiek vraagt een goede kennis van de processen die zich afspelen op het land en in de waterloop en van de link tussen beiden. Er is dan ook nood aan rekenmodellen die een goede inschatting geven van bodemerosie en sedimentatie op het land, de aanvoer van sediment naar de waterlopen en de stroomafwaartse beweging van dit sediment in de waterlopen ten gevolge van processen van sedimentatie en resuspensie.
Publicatiedatum Juni 2016
Publicatietype Rapport
Auteur(s) Antea Group en K.U.Leuven

Vorige edities