De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.

Lees deze privacyverklaring aandachtig. We leggen er in uit waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. We bewaren uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk, beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ('AVG').

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De 'verwerkingsverantwoordelijke' voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden: het uitsturen van een wekelijkse nieuwsbrief met publicaties van de Vlaamse overheid.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming als inschrijver op de nieuwsbrief Nieuwe Publicaties van de Vlaamse overheid voor bovenstaande doeleinden. U kunt ten alle tijde uw toestemming intrekken door uit te schrijven op de nieuwsbrief via een link onderaan in de nieuwsbrief.

Welke categorieën van uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken volgende gegevens in het kader van uw inschrijving voor de nieuwsbrief Nieuwe Publicaties van de Vlaamse overheid:

  • uw e-mailadres
  • uw voornaam en naam
  • uw voorkeuren voor de thema's waarover u geïnformeerd wilt worden

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte 'need-to-know' basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van MailChimp. MailChimp maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp ((opent in nieuw venster)).

Zal het Departement Kanselarij en Bestuur geautomatiseerde besluitvorming toepassen voor het uitsturen van deze nieuwsbrief?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Het Departement Kanselarij en Bestuur stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming voor het uitsturen van deze nieuwsbrief zoals hierboven omschreven.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u op de nieuwsbrief geabonneerd blijft.

Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn inschrijvingsgegevens?

U kunt op ieder moment uw inschrijvingsgegevens bekijken en aanpassen door te klikken op de link onderaan in de nieuwsbrief. U hebt bovendien het recht om het Departement Kanselarij en Bestuur op ieder moment te contacteren via publicaties@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) met het verzoek om:

  • inzage, rectificatie of wissing van je persoonsgegevens: het Departement Kanselarij en Bestuur maakt de toegang tot en de verbetering van gegevens van de inschrijvers van de nieuwsbrief mogelijk
  • beperking van of bezwaar m.b.t. de gegevensverwerking
  • uw toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking van je gegevens
  • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid')
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat het Departement Kanselarij en Bestuur niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of over de manier waarop het Departement Kanselarij en Bestuur gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar publicaties@vlaanderen.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Bevestiging privacyverklaring

Door in te schrijven op deze nieuwsbrief, bevestig ik deze privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en stem ik in met de inhoud ervan.