De conceptnota voorziet in een visie en een stappenplan voor de aanpassing van de puntengewichten van de hogeschoolopleidingen in de studiegebieden Industriële wetenschappen en technologie (in hoofdzaak STEM-opleidingen) en Handelswetenschappen en bedrijfskunde, en wil daarmee invulling geven aan het in de meerjarenbegroting voorziene groeipad van 20 miljoen eurovoor de hogeschoolopleidingen.Het uitgewerkte stappenplan geeft uitvoering aan de bepalingen in het regeerakkoord en de beleidsnota Onderwijs waarin gesteld wordt dat de onderwijsbelastingseenheden tegen het licht zullen worden gehouden en de financiering van de hogescholen gericht en gefaseerd verhoogd wordt.