In het kader van de onderhoudsbaggerwerken van de vaargeul in de Westerschelde wordt het sediment teruggestort deels in de hoofdgeulen, deels in de nevengeulen en deels langs een aantal plaatranden. Bij de opvolging van deze stortstrategie worden jaarlijks een aantal kwaliteitsparameters getoetst. In macrocel 6 voorziet de vergunning een stortzone in de nevengeul die tot op heden nog niet is gebruikt. Wegens de reductie in feitelijke stortcapaciteit stelt zich de vraag of deze stortzone ingezet kan worden voor het terugstorten van onderhoudsspecie. Om deze vraag te onderzoeken, wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie in macrocel 6.
Publicatiedatum
September 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, M. Schrijver, D. Meire, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 00_031_29