In het dossier wordt eerst een definitie gegeven van radicalisering. Wanneer spreken we van radicalisering en wat is het verschil met extremisme? Vervolgens wordt ingegaan op verschillende factoren die een rol kunnen spelen in het proces van radicalisering. In het derde hoofdstuk wordt radicalisering geplaatst binnen de ontwikkelingsfase van jongeren en meer bepaald binnen hun zoektocht naar identiteit en zingeving. In het vierde hoofdstuk wordt bekeken hoe er met radicalisering omgegaan kan worden. Er wordt belicht wat opvoedingsondersteuning kan betekenen voor ouders die vragen hebben over radicalisering. Vervolgens wordt ingegaan op wat ouders en opvoedfiguren kunnen doen om jongeren te ondersteunen. Ten slotte wordt aangeraakt welke verantwoordelijkheden het beleid en de samenleving kunnen opnemen om radicalisering te voorkomen en te bestrijden. Op het einde van dit document wordt een overzicht gegeven van een aantal bronnen over radicalisering, met inbegrip van documenten, boeken, folders, websites en materialen. Met dit document wil EXPOO professionals in het brede werkveld opvoedingsondersteuning een overzicht geven van de belangrijkste kennis en expertise over radicalisering en de preventieve rol van opvoedingsondersteuning. EXPOO verzamelde relevante onderzoeken, rapporten en documentatie en bundelde de voornaamste inzichten in dit dossier.
Publicatiedatum Maart 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Gezin en samenleving , Gelijke kansen en diversiteit , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Doelgroep Ruim publiek