In het kader van het project Integraal plan Boven-Zeeschelde maakt het Waterbouwkundig Laboratorium numerieke modellen op om diverse scenario’s te onderzoeken. De modellen simuleren ook het sedimenttransport, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen transport van zand (niet-cohesief) en slib (cohesief). Om de modellen te kalibreren en te valideren werden in 2014 extra sedimenttransportmetingen in de Zeeschelde uitgevoerd. De metingen (met behulp van Delftse flessen) werden gerapporteerd als totaal sedimenttransport. Ter validatie van het zandtransportmodel werd op basis van de beschikbare korrelgrootteverdelingen een inschatting gemaakt van het aandeel zandtransport in het totale sedimenttransport. Uit de analyse blijkt dat het aandeel van het zandtransport in de Zeeschelde zeer beperkt (< 5%) is. De patronen van het zand- en sedimenttransport zijn grotendeels gelijkaardig voor de meeste bemeten locaties, met hier en daar een afwijking.
Publicatiedatum September 2018
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s) Y. Plancke, S. Smolders, F. Mostaert
Reeks WL rapporten