De visienota legt het het strategische beleidskader voor de kunsten vast. Ze is een uitwerking van de beleidsnota Cultuur voor de kunstensector en houdt rekening met de beleidslijnen van het Vlaams Regeerakkoord. De nota kwam tot stand op basis van de Landschapstekening Kunsten van Kunstenpunt.