Het actieplan is een dynamisch instrument om de armoede in Vlaanderen te bestrijden. De Vlaamse Regering wil hierbij het engagement opnemen om de belangrijke stakeholders blijvend te betrekken bij de verdere uitvoering van dit actieplan. In dit actieplan wordt een structureel en participatief armoedebestrijdingsbeleid uitgetekend op basis van concrete doelstellingen geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid). Elk lid van de Vlaamse Regering is dus verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstellingen binnen het kader van zijn of haar beleidsdomeinen, neemt daartoe ook de nodige acties op in dit actieplan en zal hierover rapporteren.
Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Armoede
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 2014-2019