Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergoedingsprocedure schadevergoeding Vlaams Rampenfonds

Vergoedingsprocedure schadevergoeding Vlaams Rampenfonds

Als u een aanvraag tot schadevergoeding hebt ingediend bij het Vlaams Rampenfonds, doorloopt uw aanvraag volgende procedure.

Procedure

 • Stap 1

  Bij de start van dit onderzoek ontvangt u een brief met het dossiernummer van uw aanvraag en de naam en de contactgegevens van uw dossierbeheerder.

 • Stap 2

  Als uw aanvraag aanleiding kan geven tot een vergoeding, stelt het Vlaams Rampenfonds een deskundige aan. Die deskundige beoordeelt uw schade aan de hand van de beschikbare documenten van uw dossier. De deskundige kan contact met u opnemen om bijkomende bewijsstukken op te vragen of een afspraak vast te leggen voor een plaatsbezoek.

  De deskundige stelt een verslag op dat dient als basis voor de berekening van uw vergoeding.

 • Stap 3

  Nadat u het verslag heeft ontvangen, heeft u 1 maand de tijd om uw goedkeuring schriftelijk mee te delen of uw opmerkingen te formuleren.

  Als u niet heeft gereageerd binnen die termijn, beschouwen we het verslag als goedgekeurd door u.

 • Stap 4

  Vervolgens krijgt u een beslissing van het Vlaams Rampenfonds met het bedrag van de toegekende schadevergoeding.

  • Als de beslissing typfouten of foutieve gegevens bevat, kunt u binnen een termijn van 1 maand na de ontvangst van de beslissing een rechtzetting vragen. Dat doet u met een gemotiveerd verzoekschrift, dat u via een beveiligde zending opstuurt naar het Vlaams Rampenfonds.

  • Als u niet akkoord gaat met de vergoedingsbeslissing, kunt u tot 1 maand na ontvangst van de vergoedingsbeslissing rechtstreeks in beroep gaan bij het Hof van Beroep van het ambtsgebied waar u schade hebt geleden.

 • Stap 5

  Het Vlaams Rampenfonds geeft na ontvangst van uw akkoord met de beslissing de opdracht om uw schadevergoeding uit te betalen.

  Als u binnen de beroepstermijn van één maand niet hebt gereageerd, wordt de beslissing aanzien als door u goedgekeurd en wordt de opdracht tot uitbetaling gegeven.

Berekening schadevergoeding

Schade aan private goederen

De schadevergoeding die u krijgt zal nooit het volledige bedrag van de schade zijn.

De geraamde schade wordt opgedeeld in schijven met elk een specifieke vermenigvuldigingscoëfficiënt.

Coëfficiënten per schijf

Schijf van de geraamde schade

Coëfficiënt

0 - 500 euro

0

500 - 2.500 euro

1

2.500 - 15.000 euro

0,9

15.000 - 25.000 euro

0,8

25.000 – 37.000 euro

0,6

37.000 – 250.000 euro

0,4

Meer dan 250.000

0

Het schadebedrag wordt onderverdeeld in deze schijven en per deel vermenigvuldigd met de specifieke coëfficiënt van de schijf waar het in valt.

Per schijf krijg je zo een bedrag voor een deel van de schadevergoeding. Die bedragen worden bij elkaar opgeteld en het resultaat is het bedrag van de schadevergoeding die u zult ontvangen.

Kijk hier hoeveel een schadevergoeding kan bedragen: :

Totale geraamde schade

Uw totale schadevergoeding

0 - 500 euro

0 euro

500 - 2.500 euro

0 - 2.000 euro

2.500 - 15.000 euro

2.000 - 13.250 euro

15.000 - 25.000 euro

13.250 – 21.250 euro

25.000 – 37.000 euro

21.250 – 28.450 euro

37.000 – 250.000 euro

28.450 – 113.650 euro

Meer dan 250.000

113.650 euro

Schade aan goederen op het openbaar domein

Voor schade aan het openbaar domein gelden er andere coëfficiënten per schijf.

Schijven van het nettobedrag van de schade

coëfficiënten

Maximale vergoeding per schijf

Van 0,00 tot 12.500 euro

0,0

0,00 euro

Van 12.500 tot 25.000 euro

1,0

12.500 euro

Van 25.000 tot 50.000 euro

0,8

20.000 euro

Van 50.000 tot 100.000 euro

0,6

30.000 euro

Van 100.000 tot 250.0000,460.000 euro
Meer dan 250.000 euro0,00 euro

Voorbeeld: een gemeente heeft schade geleden aan haar wegen. De deskundige van het Vlaams Rampenfonds raamt de schade op 150.500 euro. De gemeente krijgt een vergoeding van 82.700 euro.