Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energie (Sociale) woningen

Energie

Op Vlaams, nationaal en Europees niveau zijn verschillende klimaatdoelstellingen beschreven. De meest spraakmakende klimaatdoelstelling houdt in dat elke woning tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat wil zeggen dat elke woning tegen 2050 een A-label moet hebben, wat overeenkomt met een EPC-score lager dan 100 kWh/m²jaar. 

Actieplan 2050 en klankbordgroep

Wonen in Vlaanderen (toen nog VMSW) hield in 2020 en 2021 infosessies over het klimaatplan 2050 met een actieplan en stand van zaken. In maart 2022 was er ook een klankbordgroepvergadering met de sector sociaal wonen. Sociale woonactoren die aanmelden op deze website, vinden op de afgeschermde opleidingenpagina de documentatie en verslagen van deze meetings.

Renovatieplanner, tool voor klimaat- en energiedoelstellingen 

Renovatieplanner is de online toepassing van Wonen in Vlaanderen voor woonmaatschappijen. Daarmee wil Wonen in Vlaanderen woonmaatschappijen ondersteunen bij het halen van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Met Renovatieplanner kunnen woonmaatschappijen een planning maken op lange termijn voor de renovatie van hun patrimonium.

Zo maakt een woonmaatschappij een renovatieplan door woningen te selecteren en er bepaalde werken aan te koppelen. Op basis daarvan berekent Renovatieplanner de toekomstige conditiescore en EPC-waarde van de woningen en geeft ze een inschatting van de kostprijs van de geplande werken. De woonmaatschappij kan die kostprijs nog aanpassen en krijgt vervolgens een overzicht per jaar van het budget dat nodig is om de geplande werken uit te voeren.

Verder kan de woonmaatschappij de geplande werken visualiseren in een tijdslijn. Dat kan per woning, per wijk, per woninggroep of voor je volledige patrimonium. De tijdslijn toont per vijf jaar en in kleurencodes de evolutie van de woning(en). Als alles goed gaat, kleuren alle woningen groen in 2050.

Energierenovatieprogramma 2020 (ERP 2020)

De voorganger van de klimaatdoelstellingen 2050 was het ERP2020-programma.

Het Energierenovatieprogramma 2020 (ERP 2020) was een urgentieprogramma van de Vlaamse overheid om tegen 2020 geen energieverslindende woningen meer te hebben. De prioriteiten waren:

  • het isoleren van daken
  • het vervangen van enkelvoudig glas
  • het vervangen van verouderde verwarmingssystemen

De VMSW (voorgangen Wonen in Vlaanderen) bevroeg via de patrimoniumenquête elke twee jaar de (toenmalige) sociale huisvestingsmaatschappijen om de vooruitgang op het terrein te monitoren.

U vindt de gegevens met de resultaten van de patrimoniumenquête en de detailrapporten per provincie op de cijferpagina van deze hub.

Energiepremies

Sociale woonactoren kunnen VKF-subsidies krijgen. Deze energiepremies van het Vlaams Klimaatfonds krijgt u bij de uitvoering van maatregelen, waardoor de woningen volledig voldoen aan de ERP2020-doelstellingen. Het gaat dan over de verbetering van de thermische prestaties van de gebouwschil, van de verwarmingsinstallaties van bestaande huurwoningen en over de toepassing van duurzame energietechnieken bij bestaande woningen.

Metingen binnenklimaat

Wonen in Vlaanderen biedt een aantal meetdiensten aan om de bouwfysische toestand van sociale woningen beter in te schatten. Woonmaatschappijen kunnen een infraroodmeting en datalogging in woningen met binnenklimaat- of installatieproblemen aanvragen.

Infraroodmeting
Voorbeeld grafiek meting binnenklimaat