Doel van de procedure

Via deze procedure stelt Wonen in Vlaanderen aannemers aan om daken van sociale huurwoningen te renoveren. Deze procedure wil helpen de doelstellingen van het Vlaams EnergieRenovatieProgramma 2020 en de lange termijneisen in de Energievisie 2050 te realiseren. Daken beter isoleren, is namelijk één van de doelstellingen.

De procedure zelf

Wonen in Vlaanderen treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale voor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Deze SHM’s kunnen afnemen van de raamovereenkomst die Wonen in Vlaanderen als aanbestedende overheid afsluit voor het werkgebied waar de SHM ligt.

Wonen in Vlaanderen lanceerde de oproep en beoordeelde de ingediende offertes. Na de beoordeling rangschikte de VMSW de offertes en selecteerde ze een aannemer per perceel. Op basis van deze raamovereenkomst kan de SHM een specifieke offerte afroepen, gebaseerd op de lijst met al vastgestelde prijzen. Voor elk type dakrenovatie zijn namelijk eenheidsprijzen vastgelegd via het bestek. De meest voorkomende types dakrenovatie zijn mogelijk. Voor elk type, opgenomen in het bestek, zijn nu de eenheidsprijzen vastgelegd. De SHM’s nemen alle rechten en plichten uit dit bestek over.

Raamovereenkomsten 2020

Wonen in Vlaanderen sloot twee raamovereenkomsten af. We deelden Vlaanderen op in twee werkgebieden en het bestek van de raamovereenkomst in twee percelen:

 • Bestek voor een raamovereenkomst met werkgebied Oost (Antwerpen, Limburg en een deel Vlaams-Brabant)
  • 1 perceel platte daken
  • 1 perceel hellende daken
 • Bestek voor een raamovereenkomst met werkgebied West (Oost- en West-Vlaanderen en een deel Vlaams-Brabant)
  • 1 perceel platte daken
  • 1 perceel hellende daken

Het gaat dus om twee raamovereenkomsten waarvan de bestekken voor de werkgebieden en de percelen identiek zijn aan elkaar, op de opsomming van de SHM’s na.

Tot welk werkgebied de SHM waarmee u samenwerkt behoort, kunt u in dit bestand(PDF bestand opent in nieuw venster) nalezen. De raamovereenkomsten zijn afgesloten met een initiële duur van 2 jaar. Wonen in Vlaanderen verlengde eind 2022 het contract Design & Insulate met Zolderse Dakprojecten en Bouwwerken De Ruyck voor twee jaar.

Randvoorwaarde en financiering

De woonprojecten moeten voldoen aan de geldende normen en regelgeving.

De financiering verloopt via het normale circuit zoals bepaald in het Besluit Vlaamse Codex Wonen. SHM’s volgen hiervoor de procedure voor renovatiewerken aan hun bestaande sociaal patrimonium.

Voordelen

 • We genereren tijdwinst tegenover een klassieke aanbestedingsprocedure, omdat we werken met een vast modelbestek.
 • De inbreng van de SHM blijft behouden doordat zij uit de lijst per perceel onmiddellijk een aannemer kan aanstellen met al vastgelegde prijzen per onderdeel.
 • De gekozen ondernemer heeft minstens gedurende twee jaar zicht op afzet in een groot gebied.

Bestekken, offertes en contactgegevens laureaten

Sociale woonactoren die aanmelden op deze website, vinden:

 • de bestekken
 • de offertes per werkgebied en perceel
 • de contactgegevens van de laureaten
 • enkele specifieke instructies voor de deelopdrachten
 • en aandachtpunten voor de financiering en bestelling van de werken

op de afgeschermde documentenpagina van sociale woningbouw.