Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gunnen van de opdracht Gunnen van een overheidsopdracht

Gunnen van de opdracht

Gunningsbeslissing

Toelichting bij artikels 5 en 29 van de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013.

Informeren van de inschrijvers

U brengt de inschrijvers op de hoogte van uw gunningsbeslissing. De manier waarop dit moet gebeuren hangt af van het opdracht bedrag.

Artikel 29/1, § 1, 2 en 6 van de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013
Artikel 8, § 1 van de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013
Artikel 10 van de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013

Modelbrieven informeren van de inschrijvers

Sluiten van de opdracht

Toelichting bij de verzending van de bestelbrief en het belang van de verbintenistermijn.

Artikel 88 van het KB plaatsing van 18 april 2017

Dossiersamenstelling gunningsdossier infrastructuurwerken

Het gunningsdossier van een gemeenschapsvoorziening of van wegen-, riolerings- en/of omgevingswerken of aanpassingswerken aan de woonomgeving bestaat uit:

  • Het definitief uitvoeringsdossier zoals toegezonden aan de inschrijver(s);
  • Het proces-verbaal van de opening der offertes en in voorkomend geval een kopie van de publicatie;
  • Het aanbestedingsverslag en in voorkomend geval het advies van de veiligheidscoördinator;
  • Alle ingediende offertes en een kopie van de verbeterde offerte van de laagste regelmatige bieder;
  • Het rekenkundig nazicht en in voorkomend geval de prijsverantwoording(en);
  • Een uittreksel uit de zitting van de Raad van Bestuur / College / OCMW-Raad / Directiecomité / … betreffende het gunningsvoorstel.

Volgende zaken voert u in of toe in de toepassing Projectportaal:

  1. een opsomming van alle vereiste vergunningen, met vermelding van de datum van verlening of weigering van de vergunningen
  2. een bewijs van een zakelijk recht of een daarmee vergelijkbare zekerheid op de gronden.