Wanneer de toezichthouder een beslissing van een sociale woonactor (zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode) heeft vernietigd, kan deze daartegen beroep aantekenen. De sociale woonactor moet het beroep binnen de dertig kalenderdagen indienen bij de Vlaamse Regering. Dit moet via een aangetekende zending aan de minister van Wonen, p.a. het agentschap Wonen in Vlaanderen (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel).

De minister behandelt het beroep binnen de vijfenveertig kalenderdagen.

De vernietiging is definitief in de volgende gevallen:

  • Indien binnen de vermelde termijn geen beroep werd ingesteld;
  • Indien het beroep niet wordt ingewilligd;
  • Bij gebrek aan een uitspraak binnen vijfenveertig kalenderdagen.

In het geval een beslissing definitief is vernietigd, kan de toezichthouder de aangelegenheid bepalen waarover de sociale woonactor een beslissing moet nemen en aan hem ter goedkeuring moet voorleggen en daar tevens een termijn aan koppelen. Neemt deze geen dergelijke beslissing of keurt de toezichthouder die beslissing niet goed, dan kan de toezichthouder de plaats innemen van de sociale woonactor, na kennisgeving aan de Vlaamse Regering.