Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor de bouw en renovatie van scholen

Subsidies voor de bouw en renovatie van scholen

De overheid voorziet in een tussenkomst bij de aankoop, de nieuwbouw, de verbouwing en de eerste uitrusting van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel.

In het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs kunnen

 • onderwijsinstellingen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 • internaten
 • centra voor volwassenenonderwijs
 • en CLB’s

die wensen te investeren in hun infrastructuur, terecht bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

Voorwaarden

Als u een subsidie wil verkrijgen van AGION, moet uw instelling (school, cvo, clb...) voldoen aan een aantal basisvoorwaarden:

 • U moet voldoen aan de geldende rationalisatie- en programmatienormen.
 • Uw inrichtende macht (die optreedt als bouwheer) moet de aanvraag voor subsidiëring indienen.
 • U moet een rechtspersoon zijn en beschikken over een zakelijk recht (eigenaar, erfpacht of recht van opstal).
 • Uw bouwproject moet voldoen aan de fysische en financiële normen. De fysische norm bepaalt het maximum aantal m² waarop een school recht heeft. De financiële norm is de maximale kostprijs waarop een school kan rekenen per m².
 • De kostprijs van uw project moet minstens 8500 euro bedragen (exclusief btw en algemene onkosten). Projecten van een lager bedrag aanziet AGION als onderhoudswerken. Die worden niet gesubsidieerd.
 • Werken die al uitgevoerd en/of toegewezen zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Procedure

AGION verleent subsidies via een aantal procedures. Elke procedure bestaat uit een verschillend aantal fases die elkaar chronologisch opvolgen.

Welke procedure u moet volgen en welke stukken het dossier moet bevatten, wordt bepaald door de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken:

 • aankoopprocedure
 • gewone procedure
 • verkorte procedure
 • spoedprocedure
 • procedure promotiebouw
 • gewone procedure met afwijking van de chronologie van de wachtlijst.

Een gedetailleerde uitwerking van elke procedure(opent in nieuw venster) vindt u op de pagina 'subsidiëring' op de website van AGION.

Financieel voordeel

 • Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de kosten.
 • Voor het secundair onderwijs, de internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s is de subsidie 60% van de kosten.

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de kosten (30 of 40%) kan een inrichtende macht een lening aangaan die gewaarborgd wordt door de Vlaamse overheid.

Uitzonderingen

AGION verleent geen subsidies voor werken die al gestart of uitgevoerd zijn.