Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen en de EU

Vlaanderen en de EU

Voor de Vlaamse Regering is de Europese Unie (EU) de eerste en belangrijkste hefboom van het Vlaams buitenlands beleid. De Europese politiek is al lang geen exclusieve kwestie van buitenlands beleid meer, maar is een integraal onderdeel van de binnenlandse politiek.  

Vlaanderen in de Europese Unie

In vrijwel alle Vlaamse beleidsdomeinen krijgt de Vlaamse overheid dagelijks te maken met de EU. Hetzij bij de omzetting van richtlijnen naar intern recht, hetzij wanneer de Vlaamse Regering zich bij het uitwerken van regelgeving bijvoorbeeld moet houden aan het respect voor fundamentele rechten en vrijheden of begrotingsafspraken moet maken in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact(opent in nieuw venster).

De EU heeft een grote invloed op Vlaanderen. Vlaanderen is dan ook gebaat bij een slagkrachtige unie die rekening houdt met de Vlaamse aandachtspunten en belangen.

De Vlaamse stem in Europa

In de domeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, bepaalt Vlaanderen mee de standpunten die België inneemt in de Raad van de Europese Unie en kunnen Vlaamse ministers België vertegenwoordigen in de Raad. De interne bevoegdheidsverdeling binnen België wordt doorgetrokken naar het buitenlands beleid (in foro interno, in foro externo). De concrete afspraken over standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de EU zijn vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen alle Belgische overheden.

De Vlaamse standpunten worden binnen de Vlaamse overheid voorbereid en afgestemd, en daarna behandeld in vergaderingen over alle Belgische gewesten, regio’s en andere communautaire opdelingen heen.

Gezien het belang en de impact van het EU-beleid op Vlaanderen, zet Vlaanderen sterk in op rechtstreekse banden met de EU en een proactieve EU-aanpak binnen de Vlaamse overheid.

Meer lezen over de Europese Unie?(opent in nieuw venster)

Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU

De Vlaamse Regering beschikt over een Diplomatieke Vertegenwoordiging bij de EU. Die behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de Europese instellingen en maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de EU.

De Diplomatieke Vertegenwoordiging bij de EU bestaat uit een Diplomatiek Vertegenwoordiger, bijgestaan door een adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger, attachés gedetacheerd vanuit de verschillende beleidsdomeinen, een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger van het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT), en een secretariaat.

Meer informatie over de rol van Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU

De impact van de EU in Vlaanderen

Zowat elke Europese beslissing heeft een rechtstreekse of onrechtstreekse impact op de Vlaamse burgers. De Vlaamse Regering drukt mee haar stempel op de Europese beslissingen en is bevoegd uitvoering te geven aan Europese regelgeving die aan haar bevoegdheden raakt. Door de Europese verdragen wordt Vlaanderen verplicht om Europese richtlijnen tijdig en correct om te zetten in interne regelgeving.

Daarnaast ondersteunt en subsidieert de Europese Unie projecten en programma’s in Vlaanderen die passen binnen de doelstellingen, de prioriteiten en de werking van de EU. Dat gaat onder meer over grensoverschrijdende samenwerking, onderzoek en ontwikkeling, landbouw- en visserijbeleid en structuurfondsen die impulsen geven aan de ontwikkeling van die sectoren. In die projecten werken organisaties zoals overheden, kennisinstellingen, bedrijven en bedrijfskoepels met elkaar samen.

De Europese Unie zorgt al meer dan een halve eeuw voor vrede, stabiliteit en welvaart op het Europese continent waarbij zij heel veel belang hecht aan democratie, de rechtsstaat en respect voor de fundamentele rechten en vrijheden.

De Europese interne markt en het Europees handelsbeleid zijn essentieel voor de open Vlaamse economie. De Unie verbindt ook Vlaamse burgers met andere EU-burgers, onder meer door vrij verkeer van personen, studentenmobiliteit, enzovoort.

Kortom de EU is aanwezig in alle aspecten van ons dagelijks leven. Daarom zet de Vlaamse Regering en de hele Vlaamse overheid er sterk op in.

Ook interessant

Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie (VVEU): De Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie behartigt de belangen van de Vlaamse Regering binnen de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de Europese Unie.

Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA)(opent in nieuw venster): Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap informeert Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld over nieuwe Europese beleidsinitiatieven, financieringsmogelijkheden en hun impact op Vlaanderen.