De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie (EU), maar een intergouvernementele organisatie die vooral tot doel heeft in Europa:

 • de mensenrechten te beschermen
 • de culturele verscheidenheid te bevorderen
 • en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden.

Binnen deze organisatie werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgesteld.

Wat doet de Raad van Europa rond mensenrechten?

 • Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bepaalt welke basis mensenrechten in de lidstaten als moeten gelden. Dit verdrag werd door de lidstaten geratificeerd. De naleving ervan wordt onderzocht door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
 • Het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing wordt o.a. gebruikt als een comité gevangenissen bezoekt om te controleren hoe gedetineerden worden behandeld.
 • Met het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden verbinden de lidstaten zich ertoe minderheden te beschermen en hen de mogelijkheid te geven hun taal, cultuur, godsdienst vrij te beleven.
 • De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie werkt rond de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en intolerantie in de lidstaten.

Wat doet de Raad van Europa rond andere onderwerpen?

 • Terrorismebestrijding: binnen de Raad van Europa zijn verdragen afgesloten rond uitlevering van verdachten, corruptie, strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (cybercrime) en de bestrijding van terrorisme.
 • Objectieve justitie: de raad maakt bijvoorbeeld richtlijnen rond onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters, verbeterde beroepsprocedures en rechtshulp
 • Sociale rechten: In het Europees Sociaal Handvest staan bijvoorbeeld basisrechten rond huisvesting, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociale bescherming, reizen en non-discriminatie.
 • Cultuur en onderwijs: de Raad werkt bijvoorbeeld rond de diversiteit van talen en culturen in Europa en de bescherming van deze talen en culturen
 • Kinderrechten: de Raad werkt specifiek rond de rechten van kinderen en specifieke problemen die kinderen hebben inzake de bescherming van hun mensenrechten.