Gedaan met laden. U bevindt zich op: Adviesraden in Vlaanderen

Adviesraden in Vlaanderen

Via de strategische adviesraden betrekt de Vlaamse overheid middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid. Ze hebben een vaste samenstelling en komen op vaste tijdstippen samen.

De raden adviseren op vraag van de overheid of uit eigen initiatief. Hun adviezen zijn niet bindend. Toch moet de Vlaamse overheid bij een beleidsbeslissing wel argumenteren waarom ze het advies niet volgen.

Strategische adviesraden van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft 8 strategische adviesraden. Daar zitten middenveldorganisaties en belanghebbende organisaties in, aangevuld met vertegenwoordigers van lokale besturen en kennisinstellingen, en andere experts. Bij elk voorontwerp voor een nieuwe wetgeving moet de Vlaamse Regering advies vragen aan die adviesraden. Ook nemen de raden zelf initiatief om een advies te geven.

Ontdek de 8 strategische adviesraden, hun samenstelling en activiteiten:

De Strategische adviesraden hebben als voornaamste taak om de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden. Ze hebben volgende taken:

  • de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering
  • reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over conceptnota’s, groen- en witboeken
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving die voorbereid wordt op het niveau van de Europese Unie, en over internationale verdragen die voorbereid worden.

Vlaamse adviesraden voor specifieke thema’s en doelgroepen

Naast de strategische adviesraden heeft de Vlaamse overheid nog enkele andere adviesraden, die de Vlaamse Regering in sommige gevallen om advies moet vragen:

Sectorale adviesraden in uw gemeente

Ook in uw gemeente zijn er adviesraden. Denk aan de jeugdraad, sportraad en cultuurraad. Die raden geven advies op vraag van de gemeente of uit eigen beweging. De adviezen zijn niet bindend. Het college van Burgemeester en Schepenen moeten wel argumenteren waarom ze het voorgelegde advies niet volgen in de beleidsbeslissing.

De gemeentelijke adviesraden worden benoemd door de gemeenteraad die daarvoor verschillende maatschappelijke vertegenwoordigers en deskundigen oproept. Er bestaan gemeentelijke adviesraden waar de gemeente zelf beslist om deze op te richten. Daarnaast bestaan er ook verplichte gemeentelijke adviesraden die zijn opgericht bij decreet.

Kijk op adviesraden.be(opent in nieuw venster), een initiatief van De Wakkere Burger. Voor de gemeentelijke adviesraden kunt ook ú zich kandidaat stellen. Neem daarvoor contact op met uw gemeentebestuur.