Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd tarief voor een bescheiden woning (Klein beschrijf)

Verlaagd tarief voor een bescheiden woning (Klein beschrijf)

Als u voor 1 juni 2018 een bescheiden woning kocht met een beperkt Kadastraal Inkomen (KI) en aan een aantal andere voorwaarden voldeed, kon u genieten van het verlaagd tarief van 5%.

Wijzigingen voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018

Het zogenaamde klein beschrijf wordt volledig vervangen door de gunstregeling voor de aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden heeft genoten van het klein beschrijf, moet u wel aan de voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden. De naleving van de voorwaarden blijft de Vlaamse Belastingdienst ook actief controleren.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het onroerend goed

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunstregime bescheiden woning of bouwgrond voor een bescheiden woning te kunnen genieten:

1. De belangrijkste voorwaarde is de hoogte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen(opent in nieuw venster) (KI) van de woning en de eventuele aangekochte gebouwen en gronden die er één geheel mee vormen. Dit maximale KI wordt verhoogd in functie van het aantal kinderen dat de koper op de datum van verkrijging ten laste heeft. De verhoging geldt enkel voor de aankoop van een woning, en niet voor bouwgronden.

 • Maximum KI voor de aankoop van een woning:
aantal kinderen ten lastemaximale KI
geen, 1 of 2 kinderen745 euro
3 of 4 kinderen845 euro
5 of 6 kinderen945 euro
7 of meer kinderen1.045 euro
 • Het KI van de samen met de woning aangekochte gronden (bv. een aangrenzende tuin) mag op zich niet meer dan 323 euro bedragen.

Voor de berekening van deze bedragen worden ook de andere onroerende goederen die u in België bezit op het moment van de aankoop meegerekend. Er wordt echter geen rekening gehouden met:

 • goederen die u in blote eigendom bezit en die u geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn
 • goederen die u in volle eigendom bezit, en die u in volle of in blote eigendom geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn, op voorwaarde dat het KI van de geërfde goederen niet meer bedraagt dan 25% van het bovenvermelde maximum
 • goederen in het buitenland

2. het moet gaan om de aankoop van de eigendom van een woning

3. de koper of zijn echtgeno(o)t(e) mogen niet reeds voor het geheel in volle eigendom of in blote eigendom eigenaar zijn van een onroerend goed dat voor bewoning bestemd is. U mag wel een woning bezitten die werd geërfd van een bloedverwant in de opgaande lijn.

Voorwaarden voor de koper

De woning is de enige woning van de koper(s). Op het moment van de aankoop mag de koper of de echtgeno(o)t(e) geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed bestemd voor bewoning, tenzij deze geërfd zijn van een bloedverwant in opgaande lijn.

De koper of zijn echtgeno(o)t(e):

 • schrijft zich in, in het bevolkingsregister binnen de 3 jaar (te rekenen vanaf datum van de aankoopakte)
 • behoudt er zijn domicilie onafgebroken gedurende 3 jaar
 • is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw)
 • moet de volle of blote eigendom verwerven van een woning (alleen vruchtgebruik is onvoldoende).

De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of de koper effectief op het nieuwe adres is ingeschreven. Als dat niet het geval is, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief om de koper te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als de voorwaarde tot behoud van het tarief niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten (5%) hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging van 20% van de aanvullende rechten.

Bedrag

De koper van een bescheiden woning of van een perceel bouwgrond waarop een bescheiden woning wordt gebouwd in het Vlaams Gewest moet slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen indien hij en zijn eventuele medekopers aan een bovenstaande voorwaarden voldoen.

Procedure

In de akte of in een door de koper voor waar bevestigde en ondertekende verklaring onderaan de akte, moet:

 • de toepassing van het verminderd tarief uitdrukkelijk worden gevraagd;
 • uitdrukkelijk worden vermeld dat de voorwaarden om het gunsttarief te kunnen genieten, vervuld zijn;
 • uitdrukkelijk worden vermeld dat aan de verplichtingen om het gunsttarief te behouden, zal worden voldaan.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen