Het 'Europees Semester ((opent in nieuw venster))' is de roepnaam voor de werkmethode van de Europese Commissie om het financiële, monetaire en fiscale beleid van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Het Europees Semester vindt de eerste zes maanden van ieder jaar plaats, en resulteert in juli in beleidsaanbevelingen die de lidstaten moeten toepassen in hun begroting en besluitvorming. Zo gaat de Commissie na of de lidstaten zich voldoende inspannen om hervormingen door te voeren om de doelstellingen te verwezenlijken uit de Europa 2020-strategie en het Stabiliteits- en groeipact. Die moeten onder meer de crisis tegen gaan en de economie er bovenop helpen.

Het Europees Semester kenmerkt zicht de laatste jaren door intensievere dialoog tussen de Europese Commissie en de lidstaten. Vlaanderen neemt actief deel aan de bilaterale dialoogmomenten met België. De Commissie wil zich vergewissen van de voortgang die de lidstaat maakt, en gebruikt de informatie bij de opmaak van de gedetailleerde landenverslagen, die in februari elk jaar worden gepubliceerd.

Het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) brengt de beleidsantwoorden van Vlaanderen in beeld die uitvoering geven aan de landenspecifieke aanbevelingen ((opent in nieuw venster)) van de Raad van 14 juli 2015. Daarnaast beschrijft het VHP andere Vlaamse maatregelen die de realisatie van de ambitieuze Vlaamse Europa 2020-doelstellingen dichterbij moeten brengen. Het VHP houdt ook tenslotte rekening met het landenverslag van de Commissie ((opent in nieuw venster)) en formuleert antwoorden op de uitdagingen die de Commissie daarin voor Vlaanderen identificeert.

Vlaams Hervormingsprogramma 2020

Het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2020 ((opent in nieuw venster)) is het tiende hervormingsprogramma dat de Vlaamse Regering in het kader van het Europees Semester opstelt. Met het VHP wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten.

De Vlaamse Regering betrekt traditiegetrouw zoveel mogelijk belanghebbenden bij de opmaak van het VHP. Het kwam tot stand met de medewerking van het Vlaams Parlement en de sociale partners (VESOC). Ook de leden van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva), waaronder de (boven)lokale besturen, tonen met enkele goede praktijken aan dat zij een bijdrage leveren aan de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen. Daarmee komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de oproep van de Commissie om een breed draagvlak voor het Europees semester te creëren.

Het VHP maakt integraal deel uit van het nationale hervormingsprogramma ((opent in nieuw venster)). Het VHP wordt ook aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's bezorgd. Op deze manier worden de Vlaamse Europa 2020-inspanningen ook Europees in de kijker geplaatst.