Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actieve openbaarheid van bestuur Regelgeving voor overheidscommunicatie

Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur is de juridische basis van de overheidscommunicatie: de overheid is verplicht om zelf, actief, de burger te informeren.

Actief informeren over beleid, regelgeving en dienstverlening

Overheidsinstanties informeren actief, op eigen initiatief, over hun beleid, regelgeving en dienstverlening, telkens als dat nuttig, belangrijk of noodzakelijk is.

Ze zien erop toe dat de informatie zoveel mogelijk personen, verenigingen of organisaties van de doelgroep bereikt. Ze kiezen aangepaste communicatiestrategieën voor thema’s die moeilijk te bereiken doelgroepen aanbelangen.

Ze dragen er zorg voor dat de informatie

  • correct, betrouwbaar en accuraat is
  • relevant is en gericht wordt verspreid
  • tijdig en systematisch wordt verspreid.

Lees de letterlijke tekst in het bestuursdecreet over actief informatie verspreiden (art. II.2)(opent in nieuw venster)

Geen informatie verspreiden die valt onder de uitzonderingen van de passieve openbaarheid

Passieve openbaarheid regelt het recht van burgers om bestuursdocumenten in te kijken of er een kopie van te krijgen. Alle bestuursdocumenten zijn openbaar, behalve als ze onder een uitzondering vallen.

Natuurlijk mag een overheid niet actief informatie verspreiden die onder die uitzonderingen valt.

Lees de letterlijke tekst in het bestuursdecreet (art. II.2, vierde lid)(opent in nieuw venster)

Informatie in orde en gemakkelijk te raadplegen

Overheidsinstanties zorgen ervoor dat de informatie die relevant is voor hun taak en die ze zelf beheren of die voor hen wordt beheerd, zo veel mogelijk geordend, accuraat, vergelijkbaar en geactualiseerd is.

Dit is ook van toepassing op de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid, op de instellingen met een publieke taak, wat hun publieke taak betreft, en op de milieu-instanties wat hun milieuverantwoordelijkheden, -functies of -diensten betreft.

De informatie van de overheid is gemakkelijk te raadplegen voor het beoogde doelpubliek via diverse kanalen en media.

Lees de letterlijke tekst in het bestuursdecreet (art. II.3)(opent in nieuw venster)

Milieu-informatie

De Vlaamse Regering wijst de instanties aan die ervoor moeten zorgen dat milieu-informatie op een actieve, systematische en transparante wijze onder de burgers of onder de betrokken doelgroepen verspreid wordt en op een doeltreffende wijze toegankelijk wordt gemaakt.

De Vlaamse Regering bepaalt welke milieu-informatie minimaal wordt verspreid en stelt nadere regels vast voor de wijze waarop milieu-informatie wordt verspreid en toegankelijk wordt gemaakt.

Lees de letterlijke tekst in het bestuursdecreet (art II.4)(opent in nieuw venster)

Beslissingen Vlaamse Regering systematisch op centrale website

De beslissingen van de Vlaamse Regering, met uitzondering van de beslissingen met individuele strekking, worden samen met de bijhorende documenten, systematisch gepubliceerd op de centrale website van de Vlaamse overheid.

Lees de letterlijke tekst van het bestuursdecreet (art.II.9, eerste lid).(opent in nieuw venster)

(Betere) informatie over regelgeving, rechten en plichten

De Vlaamse Regering informeert de burgers over de Vlaamse regelgeving en in het bijzonder over de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, minstens via de centrale website van de Vlaamse overheid.

Duiding uit de Memorie van toelichting: Nu komt veel informatie niet terecht bij de juiste doelgroep, of niet snel genoeg. De overheidscommunicatie over rechten en plichten moet stapsgewijs verbeteren.

Lees de letterlijke tekst van het bestuursdecreet (art.II.9, tweede lid).(opent in nieuw venster)

Inconsequenties en dubbele boodschappen vermijden

Vlaamse overheidsinstanties verspreiden uitsluitend informatie die in overeenstemming is met het beleid van de hele Vlaamse overheid. Ze moeten hun boodschap toetsen aan het algemeen beleid, om inconsequenties en dubbele boodschappen te voorkomen.

Dat geldt niet voor het Vlaams Parlement en voor de strategische adviesraden, die onafhankelijk moeten zijn van het beleid van de Vlaamse overheid.

Lees de letterlijke tekst van het bestuursdecreet (art II.11 eerste lid)(opent in nieuw venster).

Duidelijk in welke fase beleid zich bevindt

Uit de overheidscommunicatie moet duidelijk blijken in welke fase besluitvorming of een project zich bevindt.

Als het om niet beslist beleid gaat, moet de communicatie feitelijk van aard en zakelijk van toon zijn.

Lees de letterlijke tekst van het bestuursdecreet (art II.11 tweede lid)(opent in nieuw venster).

Contactgegevens in berichten

Overheidsinstanties sturen berichten die rechtsgevolgen tot stand brengen bij de toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen. Zo’n berichten moeten de contactgegevens bevatten van diegene die meer informatie kan geven over het dossier. Dat hoeven geen contactgegevens van een individueel personeelslid te zijn. Het mag bijvoorbeeld ook een telefoonnummer of mailadres van een team zijn.

Lees de letterlijke tekst van het bestuursdecreet (art II.20)(opent in nieuw venster).