Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorafgaande beslissing

Voorafgaande beslissing

De Vlaamse belastingdienst spreekt zich bij voorafgaande beslissing uit over alle aanvragen die uitsluitend betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Er wordt vastgesteld hoe in een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad, de VCF zal worden toegepast. Deze beslissing geeft u, als aanvrager, rechtszekerheid. De Vlaamse Belastingdienst verbindt er zich immers toe om deze beslissing na te leven, voor zover u de handelingen uitvoert zoals u ze in de aanvraag heeft beschreven en de voorwaarden waaraan de beslissing is onderworpen vervuld zijn.

Inhoud

De aanvraag van een voorafgaande beslissing moet gemotiveerd zijn en volgende gegevens bevatten:

1° de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, die van de betrokken partijen en derden;

2° de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting;

3° de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan.

Desgevallend bevat de aanvraag een volledige kopie van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp zijn ingediend bij de fiscale overheden van de lidstaten van de Europese Unie of van derde staten waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten, en van de beslissingen over die aanvragen.

Zolang er geen beslissing is genomen, moet de aanvraag worden aangevuld met elk nieuw element dat betrekking heeft op de voorgenomen situatie of verrichting.

Vorm en termijn

Een aanvraag van een voorafgaande beslissing moet schriftelijk gebeuren.

U kan uw aanvraag van een voorafgaande beslissing aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen via email: rulings@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

of door middel van het verzenden van een brief naar het volgende adres:

Vlaamse Belastingdienst
T.a.v. de dienst Beleid en Regelgeving
Vaartstraat 16
9300 Aalst

Best vermeldt u expliciet in uw aanvraag dat het om een aanvraag van een voorafgaande beslissing gaat.

De voorafgaande beslissing wordt u meegedeeld binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de indiening van de aanvraag. Uiterlijk binnen vijftien werkdagen vanaf het ogenblik van de aanvraag, wordt u ingelicht over de vastgestelde antwoordtermijn.

Regelgeving

De regelgeving inzake de voorafgaande beslissingen is terug te vinden onder de artikelen 3.22.0.0.1. en 3.22.0.0.2. VCF.

http://codex.vlaanderen.be(opent in nieuw venster)