Voorwaarden voor de werkgever en werknemer

 • U behoort tot de privésector of de overheid. Ook dienstencheque-ondernemingen en vzw’s kunnen de aanwervingsincentive krijgen.
 • De nieuwe werknemer wordt tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaamse Gewest. De woonplaats van de werknemer of de locatie van de hoofdzetel van uw organisatie is niet belangrijk. Wilt u een premie aanvragen voor een vestiging in een ander gewest? Contacteer dan de bevoegde dienst:
 • De nieuwe werknemer moet minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB wanneer u hem aanwerft.
  • U kunt deze voorwaarde controleren door uw werknemer te vragen een e-mail te sturen naar tewerkstelling@vdab.be (opent in uw e-mail applicatie), met de vraag of hij recht geeft op de aanwervingsincentive. Om privacyredenen mag u die vraag niet zelf stellen aan de VDAB.
  • een inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij Actiris of Forem geeft geen recht op de premie.
  • Opgelet: bepaalde periodes worden gelijkgesteld aan een periode als werkzoekende. Bijvoorbeeld periodes van korte tewerkstelling, arbeidsongeschiktheid of hechtenis.
 • Op het einde van het kwartaal waarin de nieuwe werknemer in dienst treedt, moet hij 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 55. Wilt u een nieuwe werknemer aanwerven die jonger is dan 25, of ouder dan 54? Dan hebt u mogelijk recht op een doelgroepvermindering.
 • U heeft één van de volgende overeenkomsten met de werknemer gesloten:
  • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
  • arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, als ze 
   • in totaal minstens 3 maanden duren
   • en gangbaar zijn in het wervingsbeleid van de organisatie.
  • een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst. Is het vervangingscontract wel van bepaalde duur? Dan kunt u de premie alleen krijgen als overeenkomsten van bepaalde duur gangbaar zijn in uw organisatie.
 • De werknemer is nog niet langer dan 3 maanden in dienst. U moet de aanwervingsincentive aanvragen binnen 3 maanden na de start van de arbeidsovereenkomst.

Welke werknemers geven geen recht?

 • werknemers met een uitzendcontract. Komt de werknemer vast in dienst in uw organisatie na een periode als uitzendkracht? Dan kunt u de premie toch krijgen als de werknemer:
  • niet langer dan 3 maanden als interim werkte
  • tussen zijn uitzendcontract en zijn vaste contract minstens 1 dag ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB
  • voldoet aan alle andere voorwaarden.
 • werknemers met een contract als flexi-jobwerknemer
 • werknemers met een contract als gelegenheidswerknemer.
 • Werknemers met een tewerkstellingspercentage van minder dan 30%. Werkt de werknemer na zijn aanwerving minder dan 30%? Maar zal hij binnen het jaar meer gaan werken? Dan kunt u de premie toch aanvragen (binnen de 3 maanden na indiensttreding). Als de werknemer in de loop van het jaar meer dan 30% begint te werken, ontvangt u een aangepaste premie bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Welke werkgevers komen niet in aanmerking?

 • Een onderneming in moeilijkheden
 • Werkgevers die al 1 van deze premies krijgen voor de werknemer:
  • een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen)
  • een vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie
  • een loonincentive voor invoegbedrijven.