Akkerbouw

De akkerbouw omvat een brede waaier van gewassen: granen, nijverheidsgewassen (suikerbieten, vlas, koolzaad ...), aardappelen en droog geoogste peulvruchten. Voedergewassen zoals voedermaïs worden vooral geteeld voor de rundveesector.

Van de totale Vlaamse oppervlakte cultuurgrond is bijna een derde bestemd voor akkerbouwgewassen. De graanteelt vertegenwoordigt het grootste aandeel in de akkerbouwareaal.

Tuinbouw

Vlaanderen neemt in België 90% van de tuinbouwproductie voor zijn rekening. De tuinbouwsector zelf neemt maar 8% van de totale landbouwoppervlakte in, maar is wel verantwoordelijk voor een derde van de productiewaarde.

Binnen de tuinbouwsector kunnen duidelijk 3 deelsectoren worden onderscheiden:

  • de groenteteelt
  • de fruitteelt
  • de sierteelt.

Subsidies voor plantenteelt

Om de duurzame landbouw in Vlaanderen te stimuleren, zijn er premies en subsidies voor de plantenteelt:

Meer info

Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw (VILT).

Gespecialiseerde informatie over in Vlaanderen geteelde gewassen en planten is te vinden op de website van Landbouw en Visserij.

  • Laatst gewijzigd op 29 mei 2019