Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belastingvermindering voor een thuislaadstation voor elektrische wagens

Belastingvermindering voor een thuislaadstation voor elektrische wagens

Als u bij u thuis een laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering genieten voor de uitgaven die u daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. Dit geldt zowel voor eigenaars als voor huurders.

De belastingvermindering varieert van 45 % naar 15 % van de uitgaven (tot een maximum van 1.500 euro), afhankelijk van het jaar van betaling van de uitgaven. De vermindering zal stelselmatig in de tijd worden afgebouwd.

Het gaat over uitgaven voor de aankoop in nieuwe staat van een laadstation, de plaatsing ervan en de keuring van de installatie. Dit in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar.

Voorwaarden

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering.

Wie?

De belastingvermindering is van toepassing op de uitgaven die de belastingplichtige (natuurlijke persoon) werkelijk heeft betaald voor de aankoop en plaatsing van een laadstation voor elektrische wagens.

Deze natuurlijke persoon is

 • ofwel een rijksinwoner
 • ofwel een niet-rijksinwoner (natuurlijke persoon) die
  • in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) regulariseerbare inkomsten heeft behaald of verkregen
  • en in het belastbaar tijdperk in België belastbare beroepsinkomsten heeft behaald of verkregen die ten minste 75% bedragen van het geheel van zijn in het belastbaar tijdperk behaalde of verkregen binnenlandse en buitenlandse beroepsinkomsten.

Ook een huurder (natuurlijk persoon) die een laadstation laat plaatsen in zijn huurwoning kan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de belastingvermindering, op voorwaarde dat hij de desbetreffende uitgaven zelf betaalt.

Wat?

Het laadstation moet:

 • in of in de onmiddellijke nabijheid van uw woning geplaatst worden
 • een intelligent laadstation zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden
 • enkel groene stroom gebruiken
 • in nieuwe staat zijn
 • en goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Een door de belastingplichtige zelf geplaatst laadstation komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Uitgaven voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen in het kader van de installatie van een laadstation komen eveneens in aanmerking voor de belastingvermindering. De loutere betaling van dergelijke kosten (zonder te investeren in de aankoop van een laadstation), komen evenwel niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Ook de uitgaven voor de keuring van de installatie (die ook een voorwaarde is voor het verlenen van de belastingvermindering) komen in aanmerking voor de belastingvermindering.

Procedure

U brengt de uitgaven in bij de aangifte van de personenbelasting.

Bewijsstukken

De belastingplichtige moet de volgende documenten ter beschikking houden van de administratie:

1° de facturen voor de bedoelde uitgaven (aankoop in nieuwe staat, plaatsing en keuring). De factuur voor de plaatsing van het laadstation moet het adres vermelden waar het laadstation is geplaatst.

2° het bewijs van de betaling van de hiervoor bedoelde uitgaven

3° de bewijsstukken die toelaten vast te stellen dat het laadstation een intelligent laadstation is en het laadstation enkel groene stroom gebruikt

4° het attest dat in het kader van de goedkeuring van de installatie door een erkend keuringsorganisme werd afgeleverd.

Belastingvermindering

Wie deze investering deed tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kon rekenen op een belastingvermindering van 45%. Het tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.800 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Sinds 1 januari 2023 wordt deze beperking verhoogd tot 8.000 euro per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation.