Zo is een provincie bevoegd voor:

  • aanleg en beheer van provinciedomeinen, fietsroutes, wandelpaden,...
  • beheer van waterwegen en preventie van wateroverlast
  • beheer van natuurgebieden
  • provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening en leefmilieu
  • coördinatie van het beleid rond economie, werkgelegenheid, ... in de provincie en eigen initiatieven
  • crisiscoördinatie op provinciaal niveau.

Overdracht bevoegdheden

De Vlaamse Regering heeft bepaald dat de Vlaamse provincies vanaf 2018 geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen uitoefenen. Die bevoegdheden en het bijhorende personeel werden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap of naar de gemeenten. De provincies voeren geen taken meer uit in het kader van cultuur, jeugd, sport of welzijn.