Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Het Vlaamse beleid voor ruimtelijke ordening wordt in ruimtelijke plannen gegoten. Het Vlaamse gewest, de gemeenten en de provincies in Vlaanderen kunnen structuurplannen en bestemmingsplannen opmaken. In die plannen wordt vastgelegd hoe de openbare ruimte moet worden ingevuld. Aan de opmaak van een plan gaat vaak een openbaar onderzoek vooraf, een uitgebreid overlegproces met betrokkenen.

Ruimtelijke structuurplannen

Ruimtelijke structuurplannen leggen de grote lijnen vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen: hoeveel ruimte creëren we voor woningen, bedrijven, landbouw, natuur, ... en waar?

Voor het hele grondgebied van Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen(opent in nieuw venster) opgemaakt. Het plan werd in 2011 herzien. Naast het gewestelijke plan zijn er ook plannen voor het grondgebied van gemeenten(opent in nieuw venster) en provinciale ruimtelijke structuurplannen(opent in nieuw venster).

Parallel aan de verdere uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte voor.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg) zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen. Bestemmingsplannen kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden (bv. wonen, bos, economie, landbouw).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaamse gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen(opent in nieuw venster) (GRUP) op. Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gemeenten die niet beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan hebben konden nog tot eind 2011 plannen van aanleg opstellen om de bestemmingen van het gewestplan te detailleren. Raadpleeg uw gemeente voor een overzicht van de geldende plannen op haar grondgebied.

Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt (het gewest, een provincie of een gemeente). De Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen(opent in nieuw venster) gelden in het hele Vlaamse gewest (bv. verordeningen voor hemelwater, toegankelijkheid, voetgangersverkeer, weekendverblijven, breedband, publiciteit).

Voor provinciale of gemeentelijke verordeningen neemt u contact op met de bevoegde stedenbouwkundige dienst van uw gemeente of provincie.

Ruimtelijke plannen op kaart

Alle goedgekeurde gewestelijke plannen en verordeningen kunt u raadplegen op het Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen(opent in nieuw venster) van Departement Omgeving. U kunt zoeken op adres of perceel. Op het detailplan kunt u nagaan welke gewestelijke plannen en verordeningen van toepassing zijn op uw eigendom.

In een latere fase kunnen ook de plannen van provincies en gemeenten via het Geoportaal toegankelijk worden gemaakt.

U kunt de gewestplannen ook nog raadplegen als kaartlaag op Geopunt(opent in nieuw venster).