Voorwaarden

Kinderen kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen

 • vanaf 3 jaar
 • als ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde)
 • in Vlaanderen wonen,
 • Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap)
 • voldoende aanwezig zijn op school
 • en de ouders een beperkt inkomen hebben.

Leeftijdsgrens schooltoeslag

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een schooltoeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen).

Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

 • het buitengewoon onderwijs
 • de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Het speelt geen rol of de leerling geslaagd is of niet.

Je hebt geen recht op een schooltoeslag bij:

 • thuisonderwijs;
 • ziekenhuisonderwijs;
 • tweedekansonderwijs (CVO);
 • privéonderwijs, behalve Eureka, De leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool.

De leeftijdsgrens voor een schooltoeslag ligt op 22 jaar, met uitzondering voor studenten HBO5 Verpleegkunde en buitengewoon onderwijs, voor wie geen leeftijdsgrens geldt.

Voldoende aanwezig op school

Kleuters

Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

 • Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 100 halve dagen op school
 • 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 150 halve dagen op school
 • 4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 185 halve dagen op school
 • 5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 250 halve dagen op school
 • 6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar: maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Let op:

 • Tot 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar geldt het aantal halve dagen werkelijke aanwezigheid op school. Ziektedagen tellen niet mee. Er is onder de 6 jaar geen leerplicht, dus moeten afwezigheden niet gewettigd worden.
 • Vanaf 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar moet elke afwezigheid gewettigd worden, bv. met een ziektebriefje.

Lager onderwijs en secundair onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
Een leerling is ongewettigd afwezig als hij zonder geldig bewijs niet op school aanwezig is. Met een geldig ziektebriefje ben u wettig afwezig.

Uw uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch door van het Ministerie van Onderwijs.
Bent u het niet eens met het doorgegeven aantal aanwezige dagen? Neem dan contact op met de school.

Procedure

Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen.

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december.

Wie recht heeft op een schooltoeslag zal een brief ontvangen van zijn uitbetaler. Hebt u vragen over de datum van uitbetaling, neem contact op met uw uitbetaler van het Groeipakket.

Ook wie HBO5 Verpleegkunde volgt en geen basisbedragen meer krijgt via het Groeipakket (bv. 25 +), moet zelf een uitbetaler kiezen en zelf contacteren. Als u ook kinderen hebt, mag u een andere uitbetaler kiezen.

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo'n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. U kunt dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket (opent in nieuw venster). Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Bedrag

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het gezinsinkomen
 • de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling)
 • de leeftijd van de kinderen
 • het type onderwijs
Minimum
Toeslag
Volledige toeslagUitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs 103,70103,70103,70
Lager onderwijs 121,01188,19244,37
Secundair onderwijs

Gehuwde/zelfstandige/alleenstaande leerlingenExtern
Inter
712,98
712,98
3268,73
3268,73
3268,73
3268,73
Leerlingen in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroepsonderwijsExtern
Intern
280,60
725,16
1132,07
1861,09
1329,23
1861,09
Alle anderen voltijds secundair onderwijsExtern
Intern
233,75
604,31
943,30
1550,86
1107,57
1550,86
Stelsel leren en werken (Syntra) 196,55537,45693,34
Verpleegkunde hoger beroepsonderwijs HBO5Extern
Intern
829,80
829,80
1212,27
3640,66
1212,27
3640,66

Veelgestelde vragen

Contact