Gedaan met laden. U bevindt zich op: 17 november 2023 - Departement Mobiliteit en Openbare Werken versterkt met Eigen Vermogen technische ondersteuning voor infrastructuurbeheerders Persberichten

17 november 2023 - Departement Mobiliteit en Openbare Werken versterkt met Eigen Vermogen technische ondersteuning voor infrastructuurbeheerders

Persbericht - 17 november 2023 - Het ontwerpdecreet voor het Eigen Vermogen Xperta werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met de oprichting van een Eigen Vermogen Xperta wil het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) haar afdelingen die instaan voor technische ondersteuning aan de infrastructuurbeheerders van de Vlaamse overheid de nodige slagkracht geven. Dit versterkingstraject heeft als doel om de huidige dienstverlening te verzekeren én uit te breiden voor andere publieke of semipublieke organisaties.

Technische ondersteuning voor mobiliteitsinfrastructuur

Xperta is de verzamelnaam voor vier technisch ondersteunende afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Expertise Beton en Staal, het Waterbouwkundig Laboratorium, Geotechniek en Algemene Technische Ondersteuning. Ze hebben één gemeenschappelijk doel: het verzekeren dat iedereen dagelijks kan betrouwen op een veilige, duurzame en kostefficiënte mobiliteitsinfrastructuur. De specifieke technische ondersteuning vanuit Xperta omvat zowel inspecties en analyses, ondersteunende onderzoeken, studies en berekeningen, risico-inschattingen als voorstellen inzake prioritaire werken.

De Xperta-afdelingen leveren technische ondersteuning aan de beheerders van mobiliteitsinfrastructuur binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg nv en de afdeling Maritieme Toegang van het Departement MOW. Concreet gaat het over infrastructuur in het beheer van het Vlaamse Gewest: gewestwegen, bruggen, kaaimuren, sluizen … Daarnaast biedt Xperta ook dienstverlening aan andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid.

Dubbel doel

De oprichting van het Eigen Vermogen heeft een dubbel doel. Enerzijds wil het Departement MOW hiermee de continuïteit van dienstverlening aan de huidige klanten verzekeren. Anderzijds is het een opportuniteit om nieuwe taken tegen betaling aan te bieden. Via een Eigen Vermogen kan het Departement MOW ook extern gefinancierde opdrachten aanvaarden. De Xperta- afdelingen zullen zelf dus kunnen instaan voor een deel van hun middelen door hun beleidsuitvoerende taken onder te brengen bij het Eigen Vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over monitoring en metingen, waterpassingen, geotechnische terreinproeven, analyse en geotechnische of sedimentologische laboratoriumproeven.

Het Eigen Vermogen Xperta richt zich voornamelijk naar de bestaande klanten binnen de overheid, maar kan in de toekomst ook andere publieke of semipublieke organisaties (bijvoorbeeld steden en gemeenten, provincies of havenbedrijven) ondersteunen. Het uitgangspunt daarbij is wel dat dit aanbod niet marktverstorend mag zijn.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Samen met de infrastructuurbeheerders verzorgt Xperta het assetmanagement binnen de Vlaamse overheid en staat het mee garant voor de vereiste veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Vlaamse mobiliteitsinfrastructuur. Door de toenemende vraag naar technische expertise, ondersteuning en uitbreiding van het aanbod, dienden we ons daar op te organiseren. Daarom kiezen we ervoor om Xperta te versterken met een Eigen Vermogen.”

Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken: “Met dit Eigen Vermogen bieden we een antwoord op de gestegen werkdruk en de vraag naar bijkomende activiteiten, zonder evenwel de marktwerking te verstoren. We maken Xperta met andere woorden klaar voor de toekomst en de vele uitdagingen die ons als beleidsdomein wachten, zoals het asset management. Ook voor onze medewerkers is dit een bijzondere stap. Ik wil hen dan ook danken voor hun inzet om dit verhaal mee te kunnen schrijven.”

Volgende stappen

De volgende formele stap bestaat erin om het decreet door het Vlaams Parlement te laten goedkeuren en bekrachtigen (1ste kwartaal 2024). Parallel zal alle aandacht gaan naar het Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële oprichting van het Eigen Vermogen Xperta, met 1 juli 2024 als startdatum. Het Departement MOW werkt daarnaast de komende maanden hard verder achter de schermen om de opstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het departement doet dat in nauw overleg met de bestaande klanten en zal met hen ook goede afspraken maken.