De Vlaamse ministers bevoegd voor werk en sociale economie

  • Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport:
    Philippe Muyters
     
  • Mminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:
    Liesbeth Homans

Werk

Werkgelegenheid is in België een verdeelde bevoegdheid. Schematisch voorgesteld is het zo dat de federale regering verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de werkzoekenden en de Vlaamse regering voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Zowel de federale als de gewestelijke regering staan in voor een reeks tewerkstellingsprogramma's.

Sociale Economie

Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die steeds weer door mazen van het net vallen. De sociale economie moet voor hen een trampoline zijn. Ze moet mensen een veerkrachtige job geven die hen de kans geeft om zich volledig te ontplooien.Sociale economie is in de eerste plaats economie. Door deze trampoline goed te onderbouwen reikt de Vlaamse overheid de hand naar het reguliere circuit om samen naast de economische doelstellingen ook een surplus op maatschappelijke en ecologische vlak te realiseren.Door bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen wil de Vlaamse overheid bouwen aan een regio waar iedereen kansen heeft op volwaardige arbeidsmarktparticipatie, een regio waar mensen zich goed voelen en kunnen vertoeven in buurten die creativiteit en sociale cohesie uitstralen.

Regeerakkoord

Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast.

Beleidsnota's

Bij het begin van een nieuwe regeerperiode dienen de leden van de Vlaamse Regering hun beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Deze beleidsnota's geven de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Hieronder vind je een elektronische versie van de beleidsnota’s:

Beleidsbrieven

In het eerste jaar van een nieuwe Vlaamse Regering wordt voor elk beleidsthema een beleidsnota voor de ganse regeerperiode gemaakt. De volgende jaren wordt in een jaarlijkse beleidsbrief de concrete uitwerking van de nota verder gestalte gegeven.

Beleidsbrieven Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

Beleidsbrieven Sociale Economie