Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werking en beleid Werk & Sociale Economie

Werking en beleid

Het departement Werk en Sociale Economie maakt deel uit van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, één van de elf beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het departement staat in voor de voorbereiding, opvolging, monitoring en inspectie van het beleid en de maatregelen rond werk en sociale economie, naast het beheer van het Europees Sociaal Fonds (via Europa WSE) in Vlaanderen.

De Vlaamse minister bevoegd voor werk en sociale economie

  • Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
    Jo Brouns

Werk

Werkgelegenheid is in België een verdeelde bevoegdheid. Schematisch voorgesteld is het zo dat de federale regering verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de werkzoekenden en de Vlaamse regering voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Zowel de federale als de gewestelijke regering staat in voor een reeks tewerkstellingsprogramma's.

Sociale Economie

Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die steeds weer door mazen van het net vallen. De sociale economie moet voor hen een trampoline zijn. Ze moet mensen een veerkrachtige job geven die hen de kans geeft om zich volledig te ontplooien. Sociale economie is in de eerste plaats economie. Door deze trampoline goed te onderbouwen, reikt de Vlaamse overheid de hand naar het reguliere circuit om samen naast de economische doelstellingen ook een surplus op maatschappelijk en ecologisch vlak te realiseren. Door bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen, wil de Vlaamse overheid bouwen aan een regio waarin iedereen kansen heeft op volwaardige arbeidsmarktparticipatie, een regio waarin mensen zich goed voelen en kunnen vertoeven in buurten die creativiteit en sociale cohesie uitstralen.

Regeerakkoord

Op maandag 30 september 2019 hebben de onderhandelaars voor de Vlaamse Regering 2019-2024 hun regeerakkoord voorgesteld. Daarin worden belangrijke beleidsbeslissingen vastgelegd voor de huidige legislatuur.

Beleidsnota's

Bij het begin van een nieuwe regeerperiode dienen de leden van de Vlaamse Regering hun beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Deze beleidsnota's geven de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Hieronder vindt u een elektronische versie van de beleidsnota’s:

Beleids- en begrotingstoelichtingen

In het eerste jaar van een nieuwe Vlaamse Regering wordt voor elk beleidsthema een beleidsnota voor de hele regeerperiode gemaakt. De volgende jaren wordt in een jaarlijkse beleidsbrief de concrete uitwerking van de nota verder gestalte gegeven.

Met de beleids- en begrotingstoelichtingen (BBTs) informeren de ministers jaarlijks de parlementsleden over het geplande beleid en de middelen die de minister daarvoor wil gebruiken.

De beleids- en begrotingstoelichtingen worden opgemaakt per beleidsveld. Voor het beleidsdomein WSE gaat het om de beleidsvelden Werk, Competenties en Sociale Economie.

De beleids- en begrotingstoelichtingen vervangen de vroegere jaarlijkse beleidsbrieven en de toelichtingen bij de begroting en werden ingevoerd vanaf de begroting 2020 (zittingsjaar 2019-2020).

Voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie kan je volgende BBT’s raadplegen: