Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwikkeling van een monitoringssysteem voor het welzijn van legkippen aan de slachtlijn Onderzoeksprojecten in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen

Ontwikkeling van een monitoringssysteem voor het welzijn van legkippen aan de slachtlijn

Problematiek

Het welzijn van legkippen is een actueel onderwerp waar veel discussie over bestaat. Er is nood aan een instrument dat toelaat om het welzijn van deze dieren op een objectieve en praktische manier te beoordelen. Het slachthuis lijkt een geschikte plaats om deze metingen uit te voeren, aangezien kippen vanuit de diverse huisvestingssystemen daar samenkomen.
Bij het gebruik van dergelijk monitoringssysteem, kunnen de resultaten teruggekoppeld worden naar de pluimveehouder en de eventuele andere betrokkenen (bv. transporteurs of slachthuis). Deze terugkoppeling informeert de betrokkene(n) hoe het gesteld is met het welzijn van de hennen t.o.v. de Vlaamse populatie als referentie. Ervaringen uit andere EU-landen tonen aan dat dergelijke ‘benchmarking-systemen’ heel effectief zijn om het welzijn van landbouwhuisdieren op korte tijd aanzienlijk te verbeteren, zeker wanneer die gekoppeld zijn met een beloning en/of bestraffing bij het (herhaaldelijk) halen van goede of slechte resultaten.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een onmiddellijk implementeerbaar monitoringssysteem voor het meten van het welzijn van legkippen aan de slachtlijn.

  • Uitzoeken welke indicatoren het best worden gebruikt voor het welzijn te meten. Deze moeten snel en praktisch meetbaar zijn en het geheel moet een volledig beeld schetsen van het welzijn van de leghen. Er dient per indicator gedocumenteerd te worden welk stadium van het productieproces de meeste invloed heeft.
  • Aanleggen van een dataset met gegevens over elk van deze indicatoren, gebaseerd op een voldoende grote steekproef om representatief te zijn voor de Vlaamse leghennensector.
  • Op basis van deze dataset voorstellen formuleren voor grenswaarden met daaraan gekoppelde acties (beloning/bestraffing) bij overschrijding ervan.
  • Uittesten van het monitoringsprotocol op een steekproef van bedrijven in een pilootstudie.
  • Gebruiken van data en ervaringen uit de pilootstudie om het protocol bij te sturen en de implementatie ervan op grote schaal voor te bereiden.
  • Ontwikkeling van een systeem van terugkoppeling waarbij de gegevens eenvoudig ingegeven en teruggekoppeld kunnen worden aan de aanvoerder van het kippenbedrijf van oorsprong. Ook moet een opleiding van slachthuispersoneel voorbereid worden voor het scoren aan de slachtlijn.

Uitvoerder(s)

ILVO

Startdatum

1 maart 2019

Looptijd

48 maanden