Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitwerking en toepassing van een evaluatietool op Vlaamse ethische commissies Onderzoeksprojecten met de steun van Dierenwelzijn Vlaanderen

Uitwerking en toepassing van een evaluatietool op Vlaamse ethische commissies

Problematiek

Wie in Vlaanderen dierproeven wil uitvoeren, moet zich aansluiten bij een ethische commissie die aanvaard werd door de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Momenteel zijn er 18 ethische commissies die samen circa 120 proefdierlaboratoria overkoepelen. Een project dat dierproeven omvat, mag slechts uitgevoerd worden nadat het project geëvalueerd en goedgekeurd werd door een dergelijke ethische commissie.
De controle op de werking van de ethische commissies wordt uitgeoefend door de Dienst Dierenwelzijn. In dit kader kan de Dienst Dierenwelzijn aan de werkzaamheden van de ethische commissies deelnemen en alle gerelateerde documenten van de ethische commissie consulteren. Deze commissies spelen een erg belangrijke rol. Hun opdracht staat beschreven in het Koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren. De Dienst Dierenwelzijn wil er zeker van zijn dat zij deze opdracht ook op een goede manier uitvoeren en wil haar controle op de werking ervan systematiseren.

Doelstelling

Het doel is om een evaluatietool uit te werken aan de hand waarvan de werking van de Vlaamse ethische commissies geëvalueerd kan worden en dit instrument bij wijze van nulmeting ook toe te passen op de Vlaamse ethische commissies.

Uitwerken
Uitwerken en opnemen van evaluatiecriteria en wijze waarop deze in de praktijk geëvalueerd kunnen worden. Ook de evaluatietool uittesten op beperkt aantal ethische commissies en o.b.v. bevindingen evalueren en bijsturen.

Toepassen en verfijnen
Aangepaste evaluatietool toepassen op alle ethische commissies en bevindingen per commissie terugkoppelen naar deze waarbij ruimte moet voorzien worden voor de verwerking van eventuele reacties. De evaluatietool verder verfijnen en aanpassen indien nodig.
Belangrijk dat de tool dieper evalueert dan de formele aspecten en nagaat of de ethische commissie in de praktijk op een goede manier invulling geeft aan haar opdrachten.

Rapporteren
Het opstellen van een meer algemene rapportering die ingaat op de sterktes en zwaktes van de Vlaamse ethische commissies.
De formulering van aanbevelingen aan de Dienst Dierenwelzijn m.b.t. het gebruik van de evaluatietool, de regelgeving en de opvolging van de ethische commissies door de Dienst.

Uitvoerder(s)

Technopolis B.V.

Startdatum

1 maart 2020

Looptijd

18 maanden