Het overbruggingsrecht is geen traditionele verzekering waarvoor u premies betaalt aan een maatschappij. Het is een sociaal recht voor zelfstandigen: u hebt automatisch recht op die tussenkomst via uw socialeverzekeringsfonds.

Het overbruggingsrecht omvat:

  • het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen
  • een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste 12 maanden.

U kunt verschillende keren in uw carrière als zelfstandige een beroep doen op het overbruggingsrecht. De voorwaarde is wel dat de totale duur, tijdens uw volledige beroepsloopbaan, niet langer is dan 12 maanden.

U kunt een uitkering van het overbruggingsrecht aanvragen bij uw socialeverzekeringsfonds. U moet uw aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting.

Verplichte stopzetting wegens coronamaatregelen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit verplicht moeten stopzetten door de federale maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Het maakt niet uit of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook een handelszaak die op bepaalde uren moet sluiten of een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

Vrijwillige stopzetting wegens coronamaatregelen

Ook zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten vrijwillig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen, als ze aan alle andere voorwaarden voldoet, gebruikmaken van het overbruggingsrecht. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken omdat werknemers in quarantaine geplaatst zijn, wegens onderbroken leveringen of door een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het voortzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen, zoals kinesisten, tandartsen en specialisten (vb. oogarts, ...) komen in aanmerking.

Verdere versoepeling overbruggingsrecht door coronamaatregelen

De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro op voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen. De uitkering bedraagt maximaal 645,85 euro/maand zonder gezinslast of 807,05 euro/maand met gezinslast. Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden, kunnen de zelfstandigen reeds een voorregistratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.

Lees meer over het overbruggingsrecht op de website van VLAIO. ((öffnet in neuem Fenster))