Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herstructureringen - Activatiebeoordeling outplacementaanbod

Herstructureringen - Activatiebeoordeling outplacementaanbod

Het Departement Werk en Sociale Economie gaat na hoe activerend het outplacementaanbod is. Dat doet het op basis van de volgende criteria:

1. Begeleidingsintensiteit

Het aantal uren outplacement dat u voorziet:

 • min 45-jarigen: minstens 30 uur gedurende 3 maanden
 • 45-plussers: minstens 60 uur gedurende 6 maanden.

2. Verloop

U werkt voor de outplacementbegeleiding optimaal samen met stakeholders zoals:

 • VDAB
 • werkgevers
 • vakbonden
 • bedrijfssectoren.

Het outplacementprogramma voldoet aan volgende voorwaarden:

 • De ex-werknemer krijgt zo snel mogelijk een schriftelijke en telefonische uitnodiging om met outplacementbegeleiding te starten.
 • Het outplacementbureau laat de werkzoekende het ‘attest outplacementbegeleiding’ van de VDAB ondertekenen.
 • Het outplacementbureau gaat bij de start van de begeleiding na of de ex-werknemer is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB. Is dat niet het geval? Dan brengt het bureau de directeur van de tewerkstellingscel daarvan op de hoogte.
 • Er is minimaal 1 individueel intakegesprek bij de opstart van de outplacementbegeleiding.
 • Het outplacementbureau voorziet relevante opleidingen voor de werkzoekende.
 • Het bureau blijft de ex-werknemer monitoren als hij een nieuwe job vindt.

3. Inhoud

De begeleiding is erop gericht uw werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te laten gaan: ofwel bij een nieuwe werkgever, ofwel als zelfstandige.

Het outplacementbureau voorziet de volgende acties bij elke begeleiding:

 • informeren over:
  • wetgeving
  • rechten en plichten van de ex-werknemer
  • opleidingsaanbod
  • dienstverlening van VDAB en overige partners.
 • sociaalpsychologische begeleiding aanbieden
 • jobdoelwit helpen bepalen (oriëntering)
 • sollicitatietraining aanbieden
 • actief bemiddelen
  • (eigen) vacatures aanbieden en zoekgedrag en sollicitaties monitoren
  • informeren over tewerkstellingsinitiatieven die de werkhervatting bevorderen
  • alle beschikbare arbeidsmarktinstrumenten benutten, bijvoorbeeld Jobkanaal
  • vacatures zoeken via regionale netwerken
 • herinstapgarantie voorzien
  • competenties van de ex-werknemer verbeteren en opleidingen aanbieden:
  • competenties van de ex-werknemer registreren in een competentiebilan
  • werkzoekenden stimuleren om beroepscompetenties te laten valideren met ervaringsbewijzen of via assessments
  • persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen voor de werkzoekende
   • ontbrekende competenties die nodig zijn voor het jobdoelwit bepalen
   • aangepaste opleiding of bijscholing aanbieden om ze te verbeteren.

4. Maatwerk

Uw aanbod:

 • is er 1 op maat van de (ex-)werknemer
 • vindt een goede balans tussen individuele en groepsbegeleiding (er zijn niet alleen collectieve sessies)
 • maakt op vlak van begeleiding onderscheid tussen kaderleden, bedienden en arbeiders
 • voorziet in een plan van aanpak voor kansengroepen, in het bijzonder voor:
  • kandidaten in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • oudere werknemers:
   • voorbereiden en begeleiden bij concrete vacatures en sollicitaties
   • bemiddelen bij sollicitaties van onvoldoende zelfredzame personen: het bureau neemt contact op met de potentiële werkgever
   • bedrijven uit de regio actief benaderen om openstaande vacatures te vinden (bijv. via jobbeurzen, mailings, individuele of georganiseerde contacten met potentiële werkgevers)
   • nazorg voorzien bij succesvolle en niet-succesvolle sollicitaties
   • potentiële werkgevers bij een sollicitatie op de hoogte brengen van werkgelegenheidsinitiatieven voor kansengroepen, vooral als de ex-werknemer onvoldoende zelfredzaam is.
   • Het outplacementkantoor geeft concreet aan hoe het de begeleiding afstemt op specifieke profielen en kansengroepen.

5. Timing

Het outplacementprogramma bevat een schema van het aantal begeleidingsuren dat voorzien is per fase van de begeleidingsperiode.

6. Locatie

De begeleiding vindt plaats op een aanvaardbare afstand van de woonplaats van de werkzoekende, en houdt rekening met zijn mobiliteit.

7. Rapportering

Het outplacementbureau monitort de begeleiding van elke werkzoekende grondig:

 • als evaluatietool
 • voor een goede overdracht.

Het outplacementbureau levert een eindverslag outplacementbegeleiding af volgens het rapporteringformaat dat de VDAB de tewerkstellingscel oplegde.

Voldoet het aanbod niet aan alle criteria? Dan vraagt het Departement Werk en Sociale Economie om het verder aan te passen.
Lees ook: Gedetailleerde toelichting bij het toetsingskader(PDF bestand opent in nieuw venster)