Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichtingen na de aankoop van een sociale woning of bouwgrond

Verplichtingen na de aankoop van een sociale woning of bouwgrond

Sociale koopwoningen

U moet uw woning na de aankoop twintig jaar bewonen. Deze termijn van twintig jaar start vanaf het moment waarop u uw aankoopakte ondertekent. U mag uw woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat u de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … U mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van twintig jaar, dan moet één van uw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Leeft u of een van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan de woonmaatschappij een schadevergoeding eisen. Soms kan de woonmaatschappij beslissen om de koopwoning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Sociale bouwgronden

U moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop u uw aankoopakte ondertekend heeft.

Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan wordt de verkoop ontbonden.

Gebeurden er binnen die vier jaar al werken, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaalt u een schadevergoeding aan de woonmaatschappij. U betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat u uw aankoopakte tekende. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. U betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is.