Voorwaarden

De drie EMAS-sleutelbegrippen zijn: prestatie, geloofwaardigheid en transparantie.

 • Prestatie: het doel van EMAS is het permanent verbeteren van de milieuprestaties van een organisatie.
 • Geloofwaardigheid: om een EMAS-registratie te verwerven, controleren onafhankelijke milieuverificateurs het milieumanagementsysteem via audits.
 • Transparantie: bedrijven stellen via EMAS informatie over hun milieuprestaties publiek beschikbaar.

EMAS is toegankelijk voor elke organisatie die streeft naar een verbetering van haar milieuprestaties. Alle organisaties uit de openbare, economische en dienstensectoren kunnen hieraan deelnemen.

Om een EMAS-registratie te bekomen, moet een organisatie volgende voorbereidende stappen doorlopen:

 1. Milieuanalyse

  • De milieuanalyse omschrijft alle milieuaspecten van de activiteiten, producten en diensten van de organisatie.
 2. Milieuprogramma en milieudoelstellingen

  • De organisatie werkt een milieuprogramma uit met specifieke milieudoelstellingen.
  • Het programma moet de organisatie helpen bij het plannen en invoeren van verbetervoorstellen en kan beschouwd worden als een interne milieuaudit.
 3. Milieubeheersysteem
  • Om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen behalen en de milieuprestaties permanent te verbeteren, stelt de organisatie een milieubeheersysteem op.
  • Het is een beschrijving van de werking van de organisatie op het vlak van o.a. verantwoordelijkheden, middelen, procedures, opleidingsbehoeften, meetmethoden, communicatiesystemen.
 4. Milieuverklaring
  • Elke EMAS-geregistreerde organisatie moet een milieuverklaring hebben waarin de organisatie volgende engagementen aangaat:
   • de organisatie zal steeds aan alle relevante milieuwetgeving voldoen
   • de organisatie streeft naar een continue verbetering van de milieuprestaties.
 5. Milieuaudit
  • Een milieuverificateur moet een milieuaudit uitvoeren van het milieubeheersysteem en de milieuverklaring.
  • De milieuverificateur moet conform de EMAS-verordening geaccrediteerd zijn om dergelijke audits te mogen uitvoeren.
   In België zijn onderstaande milieuverificateurs actief.
OrganisatieAdres
Vinçotte nvJan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
België
Bureau Veritas Certification Belgium nvMechelsesteenweg 128-136
2018 Antwerpen
België
CertiqualityVia Gaetano Giardino 4
20123 Milaan
Italië
AENORC/Génova 6
28004 Madrid
Spanje

Procedure

Zodra alle bovenstaande stappen in orde zijn, moet de organisatie een aanvraag tot registratie indienen bij de bevoegde instantie. De bevoegde instantie is het gewest waar ofwel de organisatie ofwel de hoofdzetel gelegen is. Voor het Vlaamse gewest is het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid bevoegd.

De aanvraag moet in het Nederlands opgesteld worden en onderstaande gegevens/stukken bevatten.

 • De gevalideerde milieuverklaring, die voldoet aan de vereisten van bijlage IV van de verordening en waar minimaal de belangrijkste milieueffecten duidelijk worden gespecificeerd en gerapporteerd van elke vestiging, onderhavig aan de registratie.
 • Een door de milieuverificateur ondertekende verklaring als bedoeld in bijlage VII van de verordening. Hierin bevestigt de milieuverificateur dat de verificatie en validering overeenkomstig de verordening werden uitgevoerd.
 • Een ingevuld formulier dat ten minste de informatie bevat zoals beschreven in bijlage VI van de verordening.

De aanvraag moet

 • ingediend worden via het online loket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”, aanmelden met e-ID)
 • of aangetekend per post verzonden worden naar:
  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Koning Albert-II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

Op de website van het Departement Omgeving vindt u bijkomende informatie over de EMAS-registratie ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

 • De organisatie moet geen vergoeding betalen aan de bevoegde instantie voor de EMAS-registratie.
 • De milieuverificateur zal wel kosten aanrekenen voor het uitvoeren van de milieuaudit.