Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als boorbedrijf

Erkenning als boorbedrijf

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als boorbedrijf: als uw bedrijf in het Vlaamse Gewest boringen uitvoert voor onder andere het plaatsen van bronbemalingen, de aanleg van grondwaterwinningen, het uitvoeren van geotechnische boringen en boringen voor het plaatsen van bodemwarmtewisselaars voor geothermie.

Voor een aantal boringen is die erkenning niet verplicht: boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, funderingboringen, handboringen en horizontale boringen, voor zover ze niet vergunningsplichtig zijn.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kunt u de erkende boorbedrijven opzoeken via de overzichtslijst van erkende boorbedrijven(opent in nieuw venster)

Voorwaarden

Om erkend te worden als boorbedrijf moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • Voor elk operationeel boortoestel voor het uitvoeren van de werken in het kader van de gewenste erkenning is een natuurlijke persoon in dienst die aan minstens één van volgende voorwaarden voldoet:
   • minimaal drie jaar praktische ervaring in het uitvoeren van boringen in het kader van de gewenste erkenning, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;
   • beschikt over een attest dat een algemene opleiding als vermeld in bijlage 16 van het VLAREL, met gunstig gevolg werd gevolgd binnen vijf jaar, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Het erkende boorbedrijf moet voldoen aan de volgende verplichtingen om de erkenning geldig te houden:

 • elk boortoestel wordt bediend door of de bediening ervan staat onder het toezicht van een verantwoordelijke die minstens 3 jaar praktische ervaring heeft met het uitvoeren van werken in het kader van de erkenning
  • of elk boortoestel wordt bediend door een werknemer die een attest van de algemene opleiding heeft
 • het personeel volgt om de 5 jaar een opleiding
 • het personeel moet goed en geschikt materiaal hebben
 • alleen werken uitvoeren rond ingedeelde inrichtingen als de nodige vergunning of aktename voorhanden is, de aanvang van de werken voorafgaand melden via het e-DOV meldpunt(opent in nieuw venster) boringen en zich strikt houden aan de geldende milieuvoorwaarden
 • inventaris bijhouden van de toezichthouders van alle werken die de laatste 5 jaar zijn uitgevoerd, met telkens de unieke code die verkregen is bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, een boorverslag en de datum van de vergunning of aktename dan wel een verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting
 • minimaal om de 2 maanden via het e-DOV meldpunt(opent in nieuw venster) boringen een inventaris van de uitgevoerde werken doorgeven.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer info over de verplichtingen voor erkende boorbedrijven(opent in nieuw venster).

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster) en vul het in. 
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘VMM-A-BB + de naam van uw bedrijf’.
 • Stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar de Vlaamse Milieumaatschappij, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel, ter attentie van de afdeling Operationeel Waterbeheer.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag en raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Eventueel wordt er bijkomende info verzameld en een hoorzitting georganiseerd. De leidinggevende ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Kost

U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als boorbedrijf. Voor 2024 bedraagt deze retributie:

 • voor een eerste discipline: 683 euro,

 • per bijkomende discipline: 171 euro.

Als erkend boorbedrijf moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres. Voor 2024 bedraagt deze retributie:

 • voor een eerste discipline: 137 euro,

 • per bijkomende discipline: 34 euro.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).