Voorwaarden

U kunt de kaart aanvragen als u erkend bent:

  • als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • of wanneer uw kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (binnen het Groeipakket).

Erkend door het VAPH

Wanneer bent u erkend als persoon met een handicap door het VAPH?

Meerderjarig

  • U kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
  • U hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: u kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aan uw woning of uw wagen.
  • U kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB, betekent dat wel dat u uw aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
  • U kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden ...) maar u hebt daar nooit gebruik van gemaakt en u hebt zich ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat u wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, u geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als u gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RtH) van het VAPH, dan kunt u de kaart enkel aanvragen in bovenstaande gevallen. U beschikt dan over een dossiernummer bij het VAPH.

Minderjarig

  • U beschikt over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort (ITP), met een goedkeuring voor een of meerdere typemodules voor personen met een handicap (hulpmiddelen, zorg of PAB);
  • U kreeg vóór Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014) reeds een goedkeuring voor zorg, PAB of hulpmiddelen bij het VAPH.

Erkend door de FOD Sociale Zekerheid

U komt in aanmerking voor de European Disability Card (EDC) als uw handicap wordt erkend door de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) en/of als u daarvan voordelen krijgt zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,…

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket)

Uw kind komt in aanmerking voor een zorgtoeslag wanneer het voldoende punten scoort op de medisch-sociale schaal (minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal). Deze inschaling gebeurt door een evaluerend arts van Opgroeien.

Procedure

De European Disability Card (EDC) aanvragen

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

De European Disability Card (EDC) gebruiken

Met de European Disability Card (EDC) kunt u bij de deelnemende partners ((opent in nieuw venster)) (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om uw bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...). Neem contact op met de organisator van de plaats die u bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen u als kaarthouder geniet.

Geldigheid van de EDC-kaart

De European Disability Card (EDC) is drie jaar geldig. Na die drie jaar dient men opnieuw een aanvraag te doen via het digitale loket mijnvaph. Die aanvraag gebeurt dus niet automatisch.