Wie kan een regularisatieaangifte indienen?

Een aangifte kan worden ingediend door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon. Zij kunnen dit zelf doen, of door een gemachtigde laten doen. Als een gemachtigde de aangifte indient, moet de volmacht bij de aangifte gevoegd worden. Een advocaat die de aangifte indient voor een cliënt, moet geen aparte volmacht bijvoegen.

In eenzelfde aangifteformulier mag de aangifte van meerdere personen opgenomen worden, bijvoorbeeld voor echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

Hoe wordt de regularisatieheffing berekend?

De regularisatieheffing wordt berekend volgens forfaitaire tarieven die verschillen volgens de belasting en naargelang de bedragen fiscaal verjaard zijn of niet.

Voor de berekening van de regularisatieheffing in het geval van niet-uitsplitsbare bedragen wordt 50% van het aangegeven bedrag geacht betrekking te hebben op bedragen waarvoor federale belastingen worden geregulariseerd en 50% op bedragen waarvoor Vlaamse gewestelijke belastingen worden geregulariseerd. Op deze toegewezen gedeelten worden de bepalingen en de tarieven toegepast als vermeld in de wet van 21 juli 2016 enerzijds en het Vlaamse decreet van 10 februari 2017 anderzijds.

Welke documenten moet u indienen?

De aangever of zijn gemachtigde moet volgende documenten indienen:

  • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aangifteformulier
  • eventueel de volmacht aan de gemachtigde om de regularisatieaangifte op te stellen en in te dienen (tenzij het een advocaat betreft die optreedt voor zijn cliënt)
  • een fraudeschema met een bondige verklaring, waarin melding wordt gemaakt van de omvang en de herkomst van de te regulariseren bedragen, het moment waarop ze aan de erfbelasting of aan de registratiebelasting onderworpen hadden moeten zijn, en de financiële rekeningen, die voor de te regulariseren bedragen gebruikt zijn
  • een bewijs dat aantoont dat de aangegeven bedragen alleen betrekking hebben op de erfbelasting of registratiebelasting
  • de nodige bewijsstukken waaruit blijkt welk van de tarieven kan worden toegepast
  • eventueel een bewijs dat aantoont dat op een deel van de aangegeven bedragen de normale belastingregeling is toegepast.

Wat zijn de gevolgen van een fiscale regularisatie?

Fiscale immuniteit

De definitieve, zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling van de regularisatieheffingen zorgt ervoor dat de aangegeven en geregulariseerde bedragen niet meer onderworpen kunnen worden aan de erf- of registratiebelasting, met inbegrip van belastingverhogingen en nalatigheidsintresten.

Strafrechtelijke immuniteit

De definitieve, zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling van de regularisatieheffingen zorgt ervoor dat tegenover de aangever geen strafvervolging meer mogelijk is voor fiscale misdrijven en witwassen o.b.v. fiscale misdrijven. Mededaders of medeplichtigen genieten dezelfde vrijstelling van strafvervolging voor deze misdrijven.