Wanneer u uw zorgpremies niet of onvolledig betaalt, zal uw zorgkas u een aangetekende brief of herinnering via eBox sturen. In dat geval krijgt u nog een kans om de verschuldigde zorgpremies te betalen tegen 5 oktober (van het jaar waarin de zorgkas de aangetekende herinnering verstuurde).

Indien u de zorgpremies tijdig betaalt, dan krijgt u geen boete. Een betaling wordt als tijdig beschouwd indien deze uiterlijk op 15 oktober op de rekening van de zorgkas staat.

Boete

Indien u na 15 oktober (na aangetekende herinneringsbrief of herinnering via eBox) minstens 2 zorgpremies niet of niet volledig betaald heeft, krijgt u een administratieve geldboete van 250 of 100 euro (verlaging van de boete omwille van recht op verhoogde tegemoetkoming). U wordt hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekende boetebrief(PDF bestand opent in nieuw venster).

Ook als u in het verleden al een geldboete hebt gekregen, kunt u opnieuw een geldboete oplopen.

Boete betalen

Het enige juiste rekeningnummer van de Vlaamse Sociale Bescherming waarop de administratieve geldboete moet gestort worden is:

  • IBAN: BE92 3751 1175 7823
  • BIC: BBRU BE BB
  • Naam: Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
  • Ades: Koning Albert-II laan 35, BUS 37, 1030 Brussel

Dit rekeningnummer staat ook vermeld in de boetebrief. Gebruik steeds de gestructureerde mededeling zoals vermeld in de boetebrief.

U moet de boete betalen binnen de twee maanden nadat de aangetekende boetebrief(PDF bestand opent in nieuw venster) verstuurd is. De uiterste betaaldatum staat ook vermeld in de brief die u heeft ontvangen. Indien u de boete niet tijdig betaalt, dan zal uw dossier aan de deurwaarder worden overgemaakt. Die zal de boete bij dwangbevel invorderen (hieraan zijn extra kosten verbonden!).

U kunt de boete ook betalen via een afbetalingsplan, dit kunt u aanvragen voor het verstrijken van de uiterste betaaldatum vermeld op de boetebrief.

Beroep indienen

Als u vindt dat u onterecht een administratieve geldboete moet betalen, dan kunt u binnen de twee maanden na ontvangst van de boetebrief een beroep indienen aan de hand van het online webformulier(opent in nieuw venster). Voeg steeds de gevraagde bewijsstukken bij. Enkel de redenen omschreven op het formulier komen in aanmerking voor een kwijtschelding van de geldboete.

Beschikt u nog niet over de nodige attesten, dan is het aan te raden het formulier op een later moment in te dienen. U heeft 2 maanden de tijd voor het indienen van uw beroep (zie uiterlijke betaal- en beroeptermijn in de aangetekende boetebrief(PDF bestand opent in nieuw venster))

Wanneer u een beroep indient, mag u wachten met betalen tot verdere instructies in de beslissing.

Deurwaarder

Wanneer u de geldboete niet betaalt of geen beroep indient binnen de voorziene betaal- en beroeptermijn, zal uw dossier naar de deurwaarder gestuurd worden voor gedwongen invordering. Zo lang het dossier niet naar de deurwaarder werd gestuurd kunt en mag u nog rechtstreeks aan VSB betalen. Dit kan aan de hand van een afbetalingsplan (aanvragen per post of mail) of door de openstaande som in 1 keer te betalen.