Gedaan met laden. U bevindt zich op: Drempelbedragen Overheidsopdrachten en raamcontracten

Drempelbedragen

Algemeen

Bij de plaatsing van overheidsopdrachten moet de aanbesteder rekening houden met een aantal drempelbedragen. Bij het bereiken van deze drempelbedragen zijn specifieke regels van toepassing.

Het gaat over volgende soorten drempelbedragen:

 • Europese drempelbedragen die aangeven of een opdracht al dan niet onderworpen is aan het Europees regime;
 • Drempelbedragen voor plaatsingsprocedures die aangeven welke plaatsingsprocedure kan worden aangewend;
 • Drempelbedragen voor advies van Inspectie van Financiën, die aangeven of een entiteit van de Vlaamse overheid voor een bepaalde opdracht het advies van de Inspectie van Financiën moet vragen;
 • Drempelbedragen voor bevoegdheden en delegaties die aangeven welke instantie of persoon bevoegd is om de beslissingen inzake een bepaalde overheidsopdracht te nemen.
 • Drempelbedragen in kader van de rechtsbescherming en in het bijzonder voor de toepassing van de wachttermijn;

Europese drempelbedragen

Algemeen

De Richtlijn 2014/24/EU is enkel van toepassing op de opdrachten waarvan het geraamde bedrag de Europese drempelbedragen bereikt. Dit leidt tot een dualiteit tussen opdrachten vanaf de Europese drempels en opdrachten beneden de Europese drempels, die zich weerspiegelt in de regelgeving: de eerste zijn onderworpen aan het Europese regime van regels, de laatste aan het Belgische regime van regels.

Deze Europese drempels zijn in feite internationale drempels, die sinds 1 januari 1996 zijn op basis van een korf van munten vastgelegd in het kader van het Akkoord van Marrakech, Agreement on Government Procurement (GPA), gesloten in het raam van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Omdat deze drempels in speciale trekkingsrechten zijn bepaald, waarvan de waarde schommelt, herziet de Europese Commissie hun tegenwaarde in euro tweejaarlijks (cf. art. 6 Richtlijn 2014/24/EU. De laatste herziening voor de klassieke sectoren gebeurde op 15 november 2021.

Alle drempelbedragen zijn bedragen exclusief BTW (artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 KB Plaatsing).

Drempelbedragen

De Europese drempelbedragen voor 2024-2025 zijn (artikel 11 KB Plaatsing):

 • opdrachten voor werken: 5.538.000 euro
 • opdrachten voor leveringen: 221.000 euro
 • opdrachten voor diensten: 221.000 euro

Voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet Overheidsopdrachten, geldt een specifiek drempelbedrag van 750.000 euro.

Voor bepaalde federale aanbestedende overheden (zie bijlage 2, deel A bij het KB Plaatsing) geldt een lager drempelbedrag van 143.000 euro voor opdrachten voor leveringen en opdrachten voor diensten.

In het kader van de rechtsbescherming geldt een specifieke drempel bij opdrachten voor werken: wanneer het goed te keuren bedrag meer dan de helft bedraagt van het Europese drempelbedrag, moet een wachttermijn worden nageleefd (art. 30 Wet Rechtsbescherming). Merk op dat deze drempel niet het geraamde bedrag betreft, maar wel het effectief goed te keuren bedrag van de opdracht.

Drempelbedragen plaatsingsprocedures

De openbare en niet-openbare procedure kunnen voor alle soorten overheidsopdrachten worden gebruikt, ongeacht de waarde van de opdracht.

De overige plaatsingsprocedures, met name de mededingingsprocedure met onderhandeling, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en opdrachten van beperkte waarde kunnen enkel in de door de wet bepaalde gevallen worden aangewend. Elk van deze plaatsingsprocedures vermeldt een toepassingsgeval dat gelinkt is aan een bepaald drempelbedrag. Wanneer de waarde van de opdracht (de geraamde waarde of de goed te keuren uitgave) een bepaald drempelbedrag niet bereikt, kan de betreffende plaatsingsprocedure worden aangewend.

Het betreft volgende drempelbedragen:

 • Mededingingsprocedure met onderhandeling (Art. 38, §1, 1°, f) Wet Overheidsopdrachten en art. 91 KB Plaatsing):
  • Werken: geraamd opdrachtbedrag < 750.000 euro
  • Leveringen: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
  • Diensten: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (Art. 41 wet Overheidsopdrachten):
  • Werken: geraamd opdrachtbedrag < 750.000 euro
  • Leveringen: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
  • Diensten: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (Art. 42, §1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten en art. 90 KB Plaatsing):
  • Algemeen: goed te keuren uitgave < Europese drempel voor federale aanbestedende overheden (voor 2024-2025 143.000 euro)
  • Uitzonderingen:
   • Diensten inzake arbeidsbemiddeling, vervoersondersteunende diensten en diensten inzake onderzoek en ontwikkeling (in de zin van art. 32, tweede zin Wet Overheidsopdrachten): goed te keuren uitgave lager dan de Europese drempel
   • Elk perceel binnen een opdracht waarvan de raming < Europese drempels en waarbij het samengevoegde bedrag van al deze percelen = 20% van de totale raming: goed te keuren uitgave < 100.000 euro
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde (Art. 92 Wet Overheidsopdrachten):
  • Geraamd opdrachtbedrag < 30.000 euro

Let op, deze drempelbedragen gelden niet voor sociale en andere specifieke diensten.

Drempelbedragen Inspectie van Financiën

Deze drempelbedragen zijn vermeld in de artikels 45-50 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, raadpleegbaar in de Vlaams Codex(opent in nieuw venster).

De regelgeving en duiding daarbij is raadpleegbaar op de website van het Departement Financiën & Begroting, met o.a. een overzichtstabel(PDF bestand opent in nieuw venster) van de drempelbedragen.

Drempelbedragen bevoegdheden – delegaties

De drempelbedragen voor de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering zijn vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014, raadpleegbaar in de Vlaamse Codex(opent in nieuw venster).

De drempelbedragen voor de bevoegdheden van de secretarissen- en administrateurs-generaal zijn vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen van 30 oktober 2015, raadpleegbaar in de Vlaamse Codex(opent in nieuw venster).

Daarnaast zijn ook de interne bevoegdheids-en delegatieregels van de aanbesteder van belang.